นายก ฯให้โอวาทเยาวชน แนะ ศึกษายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี