คณะพูดคุยสันติสุข ระบุ เหตุ 3 จังหวัดใต้เป็นเจตนากลุ่มนิยมรุนแรง