ร้องสอบข้าวสารแจกช่วยผู้ประสบภัย “พายุปาบึก”ไร้คุณภาพ