ผู้มีรายได้น้อย-คนชายขอบ เตรียมตัวใช้ "เน็ตฟรี ความเร็วสูง"