ทอท. ยกเลิก “ห้องสูบบุหรี่”ภายในอาคารท่าอากาศยานทุกแห่ง