สนช.ผ่านร่างกฎหมายจราจรเพิ่มเกณฑ์ตัดแต้มเมื่อฝ่าฝืนกฎ