กกต. แจงบินดูเลือกตั้งเมืองนอก เผื่อมีทุจริตจะได้ยกเลิกเลือกตั้ง


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กกต. ร่อนหนังสือแจง ไปดูเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรตามคำเชิญกระทรวงการต่างประเทศ อ้างหากมีทุจริต จะได้สั่งระงับหรือยกเลิกการเลือกตั้งได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีที่มีข่าวว่า กกต. ได้ใช้งบประมาณ 12 ล้านไปดูการเลือกตั้งนอกราชอาณาจัก 1 สัปดาห์ และไม่มีการประชุมนั้น ล่าสุด สำนักงาน กกต. ได้ออกคำชี้แจงโดยระบุว่า

 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอเรียนว่า รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนดให้
ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักร สามารถมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 109 กำหนดว่า ในการเลือกตั้งทั่วไปอันมิใช่เป็นการเลือกตั้งใหม่ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งมีถิ่นที่อยู่
นอกราชอาณาจักรจะขอลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ ประเทศที่ตนมีถิ่นที่อยู่ก็ได้

คอนเทนต์แนะนำ
ทูตสิงคโปร์ ถาม กกต. "บัตรเลือกตั้งส.ส.ใช้รูปแบบใด"
กกต.แจงนายกฯไม่ได้สั่ง ปม บัตรเลือกตั้งไม่มีโลโก้พรรค

ในการดำเนินการจัดการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักรนั้น กกต. ได้มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานสนับสนุนในการบริหารจัดการพร้อมทั้งได้โอนงบประมาณที่ต้องใช้
ในการดำเนินการทั้งหมดให้ และกำหนดให้เอกอัครราชทูตเป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการจัดให้มี
การออกเสียงลงคะแนนในห้วงระหว่างวันที่ 4 – 16 มีนาคม 62 โดยกระทรวงการต่างประเทศได้มีหนังสือเชิญ กกต. ไปตรวจติดตามภารกิจดังกล่าวในประเทศที่มีชุมชนคนไทยอยู่หนาแน่นและ
มีผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิมาก ซึ่ง กกต. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การไปปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวเป็นอำนาจของ กกต. ในการควบคุม ดูแลการดำเนินการของกระบวนการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรทั้งหมด เพื่อให้ความมั่นใจว่า การดำเนินการจัดการเลือกตั้งในต่างประเทศจะเป็นไปโดยสุจริต
และเที่ยงธรรม โดยหาก กกต. แต่ละท่านหากพบเห็นการกระทำใดอันอาจเป็นเหตุให้การเลือกตั้ง
มิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรม หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย สามารถใช้อำนาจสั่งระงับ ยับยั้ง แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเลือกตั้ง หรือสั่งให้ดำเนินการเลือกตั้งใหม่ ตามมาตรา 224 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง พ.ศ. 2560 อีกทั้งจะได้นำผลการตรวจติดตามภารกิจมาใช้เป็นประโยชน์ในการปรับปรุง
ปัญหา อุปสรรค ของการจัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรในอนาคตต่อไปด้วย

ทั้งนี้ ตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ในระหว่างเวลานับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งใช้บังคับจนถึงวันประกาศผลการเลือกตั้งหากมีความจำ เป็นเร่งด่วนต้องมีการประชุม กกต. ให้มีอำนาจประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดย กกต. แต่ละคนอาจอยู่ ณ สถานที่แตกต่างกันได้ ซึ่งในห้วงการเดินทางที่ผ่านมา
ยังไม่มีประเด็นเร่งด่วนที่ กกต. จะต้องมีการประชุมเพื่อพิจารณาวินิจฉัยแต่อย่างใด

นอกจากนี้ ขอฝากประชาสัมพันธ์ถึงผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่จะไปออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
ในต่างประเทศด้วยว่า กฎหมายได้กำหนดห้ามมิให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ตน
ได้ลงคะแนนแล้ว ซึ่งการกระทำดังกล่าวต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

 

PR-โปรแกรมผลบอล-2_B PR-โปรแกรมผลบอล-2_B
TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ