อียูเตรียมออกกฏ คนอเมริกันต้องขอวีซ่าก่อนเข้ายุโรป