ภัยแล้งลามหนัก โรงเรียนสุราษฎร์ฯซื้อน้ำให้เด็กดื่ม