เช็กสิทธิ เงินอุดหนุนบุตร โอนเข้าบัญชีผู้ปกครอง 600 บาท 10 พ.ย. นี้


โดย PPTV Online

เผยแพร่
กรมกิจการเด็กและเยาวชน เผย เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ เงินอุดหนุนบุตร ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชีผู้ปกครอง 600 บาท 10 พ.ย. นี้ เช็กสิทธิที่นี่

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กเล็ก คือ รูปแบบสวัสดิการพื้นฐาน เพื่ออุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อให้เด็กมีความเท่าเทียมในการเข้าถึงโอกาสที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่ โดยเงินอุดหนุนฯ จะเป็นเงินที่รัฐจ่ายให้กับผู้เลี้ยงดูเด็กอย่างสม่ำเสมอ เช่น รายเดือนโดยผู้รับไม่ต้องจ่ายเงินสมทบ

ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 เห็นชอบหลักการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ เงินอุดหนุนดูบุตร 

แนะนักเรียนไม่รวมกลุ่มทานอาหาร ลดการระบาดโควิด-19 ในบ้านและโรงเรียน

โรงพยาบาล รามาฯ ฉีดวัคซีน"โมเดอร์นา" วันแรกคึกคัก

โดยให้เงินอุดหนุนแก่เด็กแรกเกิดที่อยู่ในครัวเรือนยากจนและครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจนที่เกิดระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559 รายละ 400 บาท ต่อคน ต่อเดือน เป็นเวลา 1 ปี โดยรัฐจ่ายให้กับมารดา หรือบิดา หรือผู้ปกครองผู้ดูแลเด็กแรกเกิด

ต่อมาเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ขยายเวลาการให้เงินอุดหนุนบุตร เป็น 0-3 ปี เพิ่มเงินอุดหนุนเป็นเงิน 600 บาท ต่อคน ต่อปี ต่อมาเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการยกเลิกเงื่อนไขผู้มีสิทธิที่ต้องไม่เป็นผู้อยู่ในระบบประกันสังคม และเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 และเชื่อมโยงข้อมูลผู้มีรายได้น้อยตามโครงการ ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการของรัฐ นํามาใช้เป็นเกณฑ์กําหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการและปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบและรับรองสิทธิ

ต่อมาเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาให้เงินอุดหนุนบุตร ตั้งแต่แรกเกิด - 6 ปี และขยายฐานรายได้ของกลุ่มเป้าหมายไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 เป็นต้นไป

สำหรับการจ่ายเงินอุดหนุนบุตร ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 กรมกิจการเด็กและเยาวชน แจ้งว่า ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชี ผู้มีสิทธิ ในวันพุธ ที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ ดังนี้

สภาวิศวกร อัดรัฐแก้ปัญหาน้ำทะเลหนุนช้า ทำน้ำท่วมกรุง

  • ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนรายเดิม (กลุ่มเด็กที่เกิดตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 - พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป) จ่ายตรงงวด จำนวน 600 บาทต่อเดือน
  • ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณา ข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายใน 25 ตุลาคม 2564 จ่ายย้อนหลังในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ
  • ผู้ปกครองของเด็กที่มายื่นคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนฯ (รายใหม่) เป็นต้นไป เริ่มได้รับเงินในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ

สำหรับวิธีตรวจสอบสถานะสิทธิ โครงการเงินอุดหนุนเลี้ยงดูบุตร มีดังนี้ 

1.เข้าสู่เว็บไซต์ "ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ์" คลิกที่นี่ 
2.ระบุเลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน :     
3.ระบุเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด :     
4.ระบุรหัสยืนยันตามรูปภาพ 
5.กดปุ่มค้นหาข้อมูล 

 

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนบุตร

  • โทรศัพท์หมายเลข 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น.)

  • ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง
  • เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน http://csgcheck.dcy.go.th/public/eq/popSubsidy.do

ข่าวที่คุณอาจพลาด

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP สังคม

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ