ต้องรู้! ผู้ประกันตน ม.33 ลาออกจากงาน จะได้สิทธิประกันสังคมอะไรบ้าง


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ไขข้อสงสัยผู้ประกันตนมาตรา 33 ลาออกจากงาน หรือถูกเลิกจ้าง จะได้รับสิทธิประกันสังคมอะไรบ้าง และต้องรักษาสิทธิอย่างไร เช็กที่นี่!

ผู้ประกันตนมาตรา 33 อย่าลืมรักษาสิทธิ แม้จะตัดสินใจลาออกจากงาน หรือถูกเลิกจ้าง เพราะใช่ว่าสิทธิประกันสังคมนั้น จะสิ้นสุดลงทันที ยังสามารถใช้สิทธิได้ ดังนี้

 

1.) ใช้สิทธิประกันสังคมต่อได้อีก 6 เดือน

ผู้ประกันมาตรา 33 ที่ลาออกจากงาน หรือถูกเลิกจ้าง จะยังใช้สิทธิประกันสังครบทั้ง 7 กรณีเหมือนเดิม ได้แก่ การได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วย, ทุพพลภาพ, เสียชีวิต, คลอดบุตร, สงเคราะห์บุตร, ชราภาพ และว่างงาน ภายใน 6 เดือนหลังจากลาออกจากงานได้

ผู้ประกันตนม. 33 เกษียณ 55 ปี เช็กสิทธิประโยชน์รับเงินชราภาพ

รู้ไว้! ทำงานอย่างไร ไม่ให้ถูกนายจ้างเอาเปรียบ "แรงงาน" เปิดวิธีคำนวณเงินโอที แลกค่าล่วงเวลาเป็นวันห...

เมื่อโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น วิถีชีวิตเราจะเปลี่ยนไปอย่างไร

2.) รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงาน ตามกรณีต่าง ๆ ดังนี้

 • กรณีถูกเลิกจ้าง : รับเงินทดแทน 50 % ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 180 วัน
 • กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญา : รับเงินทดแทน 30 % ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 90 วัน
 • กรณีไม่ได้ทำงานจากเหตุสุดวิสัย : รับเงินทดแทน 50 % ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน 180 วัน

ทั้งนี้ หากใน 1 ปี ปฏิทินมีการขอยื่นรับเงินทดแทน กรณีถูกเลิกจ้างและกรณีลาออก/สิ้นสุดสัญญา ให้นับระยะเวลารับเงินทดแทนไม่เกิน 180 วัน

อย่างไรก็ตาม จะต้องลงทะเบียนว่างงาน ผ่านระบบ https://e-service.doe.go.th ของกรมการจัดหางานด้วย โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

ลงทะเบียนว่างงาน

 • สำหรับคนไทย

 1. ลงทะเบียนขอใช้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล / Digtal ID ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สพร.
 2. ผู้ประกันตนสามารถเข้าสู่ระบบ (Login) โดยใช้ User / Password ที่ลงทะเบียน Digital ID ในการขึ้นทะเบียนว่างงาน
 3. กรอกข้อมูลรายละเอียดตามระบบ และแนบไฟล์บัญชีธนาคารที่จะให้โอนเงินเข้าบัญชีในระบบ โดยผู้ประกันตนไม่ต้องยื่นเอกสารใดๆ กับสำนักงานประกันสังคมอีก
 4. ภาพถ่ายสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์หน้าแรกซึงมีชื่อและเลขที่บัญชีของตนเองที่จะยื่นในระบบ
 5. รายงานตัวตามกำหนด

 • สำหรับต่างชาติ/ต่างด้าว ไม่สามารถยื่นผ่านระบบออนไลน์ได้

 1. ยื่นแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน (สปส.2-01/7) ดาวน์โหลดเอกสาร >>> คลิกที่นี่ <<<
 2. หนังสือรับรองการออกจากงานหรือสำเนาแบบแจ้งการลาออกจากงานของผู้ประกันตน (สปส.6-09) (ถ้ามี) ดาวน์โหลดเอกสาร >>> คลิกที่นี่ <<<
 3. หนังสือ หรือคำสั่งของนายจ้างที่ให้ออกจากงาน (ถ้ามี)
 4. กรณีว่างงานจากสาเหตุสุดวิสัยแนบหนังสือรับรองการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากสาเหตุสุดวิสัย
 5. สำเนาเอกสารใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล
 6. สำเนาบัตรประกันสังคม และสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือสำเนาหนังสือเดินทางชั่วคราวหรือเอกสารรับรองบุคคลที่ทางราชการออกให้
 7. หากเอกสารสำคัญต่อการพิจารณาเป็นภาษาต่างประเทศให้จัดทำคำแปลเป็นภาษาไทย และรับรองความถูกต้องให้ครบถ้วน
 8. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป
 9. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี
 10. รายงานตัวตามกำหนดนัด ณ สำนักงานจัดหางานพื้นที่ที่สะดวก

ทั้งนี้ ผู้ว่างงานต้องไม่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากสาเหตุ ไล่ออก ปลดออก ให้ออกเนื่องจากกระทำความผิด ละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีการติดต่อนายจ้างภายใน 7 วันทำงานติดต่อกัน จึงจะมีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีว่างงาน

สภาพอากาศวันนี้!ไทยร้อนจัดสูงสุด 42 องศา เตือนพายุฤดูร้อนถล่ม 28 เม.ย.

กรมอุตุฯ ออกประกาศเตือนฉบับ1 ไทยจ่อเจอพายุฤดูร้อนถล่ม 5 วัน

3.) เปลี่ยนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39

หลังจากใช้สิทธิประกันสังคมเดิมครบ 6 เดือน หลังจากออกจากงาน หรือ ถูกเลิกจ้าง/สิ้นสุดสัญญาแล้ว ยังสามารถรักษาสิทธิต่อไปได้ด้วยการสมัครเข้าเป็น ผู้ประกันตนมาตรา 39” แต่จะได้รับความคุ้มครองเหมือนเดิมหรือไม่ และต้องสมัครอย่างไร มีข้อมูลที่น่าสนใจ ดังนี้

มาตรา 39 คุ้มครอง 6 กรณี

หากได้สมัครเข้ามาเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 แล้ว จะได้รับสิทธิประโยชน์การคุ้มครองใน 6 กรณี ได้แก่

 1. ได้รับอันตรายหรือเจ็บป่วย
 2. ทุพพลภาพ
 3. ตาย
 4. คลอดบุตร
 5. สงเคราะห์บุตร
 6. ชราภาพ

มาตรา 39 สมัครอย่างไร

 • ต้องเคยเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และนำส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน
 • สิ้นสภาพการเป็นลูกจ้างมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง : ต้องใช้ แบบคำขอเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 (แบบ สปส. 1-20) พร้อมบัตรประชาชน/บัตรอื่นที่มีรูปถ่ายซึ่งราชการออกให้พร้อมสำเนา จากนั้นให้ยื่นเอกสารที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสาขาทั่วประเทศ
 • ยื่นใบสมัครออนไลน์ : ดาวน์โหลด แบบคำขอเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 39 (แบบ สปส. 1-20) ออนไลน์ จากนั้นกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย พร้อมแนบหลักฐานบัตรประชาชน/บัตรอื่นที่มีรูปถ่ายซึ่งราชการออกให้ แล้วสมัครออนไลน์ผ่านอีเมล/ไลน์ เก็บหลักฐานการส่งเพื่อตรวจสอบต่อไป ทั้งนี้แนะนำว่าให้ติดตามผลการสมัครมาตรา 39 จนกว่าจะสำเร็จด้วย
 • ส่งเงินสมทบเดือนละ 432 บาท ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน

ส่งเงินสมทบได้ 6 วิธี

 • จ่ายที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขาที่สะดวก
 • จ่ายเงินทางธนาณัติหรือจ่ายผ่านไปรษณีย์ทั่วประเทศ
 • ส่งผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารธนชาติ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทย
 • ส่งผ่าน CenPay
 • ส่งผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
 • เปิดบัญชีออมทรัพย์และให้ทางธนาคารหักจากบัญชีธนาคารข้างต้น (มีค่าธรรมเนียมในการหักบัญชี)

ทั้งนี้ หากไม่ส่งเงินสมทบตามกำหนดอย่างสม่ำเสมอ จะสิ้นสภาพการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ได้ ดังนั้นแนะนำว่า ไม่ควรขาดส่งเงินสมทบ 3 เดือนติดต่อกัน เพราะจะสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนตั้งแต่เดือนแรกที่ไม่ส่งเงินสมทบ และหากส่งเงินสมทบไม่ครบ 9 เดือนภายในระยะเวลา 12 เดือน จะสิ้นสุดการเป็นผู้ประกันตนตั้งแต่เดือนที่ส่งเงินสมทบไม่ครบเก้าเดือน

นอกจากการไม่ส่งเงินสมทบตามกำหนดแล้ว การเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 ยังสามารถสิ้นสุดลงได้เนื่องจากสาเหตุอื่นด้วย คือ ผู้ประกันตนเสียชีวิต หรือกลับไปเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 หรือลาออกจากมาตรา 39

เปิดวิธีขอรับเงินทดแทนประกันสังคม“เจ็บป่วย-ชราภาพ-ว่างงาน”ระบบออนไลน์

เช็กสิทธิผู้ประกันตน ม.39 ในระบบประกันสังคม ได้รับความคุ้มครองอะไรบ้าง

LiveScore-EURO2024 LiveScore-EURO2024
TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ