ชมรม STRONG สายลับจับทุจริตระดับท้องถิ่น


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ชมรม STRONG สายลับจับทุจริตระดับท้องถิ่น สร้างความแข็งแกร่งในพื้นที่ปราบโกง

หากยังจำกันได้ ช่วงปี 2561 เกิดกรณีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้นำเสนอ ประเด็นการทุจริตอาหารกลางวัน โดยระบุข้อความว่า “ขนมจีนกับน้ำปลา คือ อาหารกลางวันเด็กของโรงเรียน บ้านท่าใหม่อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี” พร้อมคลิปเป็นหลักฐานประกอบ ส่งผลให้มีการวิพากษ์วิจารณ์ในสังคม วงกว้างและนำไปสู่การลงโทษผู้กระทำผิด

ศูนย์ CDC โมเดลป้องปรามทุจริตเชิงรุก

รู้จัก SLAPP ฟ้องปิดปาก อุปสรรคต้านทุจริต

ป.ป.ช.สุราษฎร์บุกสอบปม “อาหารกลางวันเด็ก”

และในครั้งนั้นทำให้เกิดการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส การทุจริตอาหารกลางวัน ของโรงเรียนในพื้นที่ต่าง ๆ มากขึ้น

มีการแจ้งเบาะแสเข้ามาในหลายพื้นที่ โดยมีคุณครู ผู้ปกครอง และนักเรียนเป็นผู้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและแจ้งเบาะแส (Watch and Voice) นั้นคือความสำเร็จของสมาชิกชมรม STRONG ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ และผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจและนำหลักการของ โมเดล STRONG ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

โมเดล STRONG  สายลับจับทุจริตระดับท้องถิ่น คืออะไร

โมเดล STRONG  คิดค้นโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ได้ประยุกต์เอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ต่อต้านการทุจริต เพื่อสร้างฐานคิด จิตพอเพียงต่อต้านการทุจริตให้เกิดขึ้นเป็นพื้นฐานความคิดของปัจเจกบุคคล รวมถึงเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานและพัฒนาวัฒนธรรมหน่วยงาน โดยคำอธิบายความหมายของ “STRONG เป็นการนำตัวอักษรแรกของศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเชิงบวกจำนวน 6 คำ มาประกอบเป็นคำศัพท์สื่อความหมายถึง “ความแข็งแกร่ง”

S พอเพียง (Sufficient) ปรับวิธีคิดที่แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และเป็นอัตโนมัติจะนำไปสู่จิตสำนึกที่พอเพียง ไม่กอบโกยผลประโยชน์โดยมิชอบ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ไม่เบียด บังรัฐ ไม่รับอามิสสินบนโดยมิต้องจำกัดขอบเขตของการประกอบอาชีพที่สุจริต สามารถหาทรัพย์สินเงินทอง ได้ตามความสามารถ ทั้งนี้ โดยไม่เดือดร้อนตนเองและผู้อื่น

T โปร่งใส (Transparent) ความโปร่งใส ทำให้เห็นภาพหรือปรากฏการณ์ชัดเจน กลไกหลัก คือ สร้างความรู้ความเข้าใจ และวิธีสังเกตเกี่ยวกับความโปร่งใสของโครงการต่างๆ

R ตื่นรู้ (Realise) การเรียนรู้สถานการณ์การทุจริตในพื้นที่ ในชุมชน หรือในกรณีที่ปรากฏการทุจริตขึ้น หรือกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นมาแล้วและมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว

O มุ่งไปข้างหน้า (Onward) การป้องกันและการป้องปราม ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังพื้นที่ ที่มีความเสี่ยง ในการทุจริต เช่น การบุกรุกพื้นที่สาธารณะ หรือเฝ้าระวังโครงการให้ดำเนินการด้วยความโปร่งใส

N ความรู้ (Knowledge) โดยการให้ความรู้ในรูปแบบการฝึกอบรม หรือให้สื่อเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เช่น

  1. ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการทุจริตแบบต่าง ๆ ทั้งแบบสมัยอดีต แบบปัจจุบัน และแบบที่ อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
  2. ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตในต่างประเทศ
  3. วิธีการป้องกัน - ป้องปรามแบบต่าง ๆ
  4. ความรู้เกี่ยวการเฝ้าระวัง
  5. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

G เอื้ออาทร (Generosity) กิจกรรมจิตอาสา ช่วยเหลือบุคคล ชุมชน/สังคมในยามวิกฤติ หรือการร่วมมือใน การร่วมพัฒนาชุมชน ซึ่งการเอื้ออาทร ไม่ใช่ อุปถัมภ์ แต่เป็นการให้บนพื้นฐานของมนุษยธรรม  ส่วนอุปถัมภ์ คือการเลือกช่วยเหลือกัน โดยไม่สนจริยธรรมและกฎหมาย เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ที่ต้องการ

 

จากนิยามข้างต้น STRONG จึงหมายถึง ผู้ที่มีความพอเพียง ไม่เบียดเบียน ตนเองและผู้อื่น มุ่งอนาคตที่เจริญทั้งตนเองและส่วนรวม โดยใช้หลักความโปร่งใสตรวจสอบได้ พื้นฐานจิตใจมีมนุษยธรรมเอื้ออาทร ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์โดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ต่างตอบแทนให้ ความสำคัญต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อการดำรงชีวิตในทางที่ชอบ แต่ตื่นรู้เรื่องภัยทุจริตที่ร้ายแรงส่งผล ต่อสังคม รังเกียจการทุจริตประพฤติมิชอบทั้งปวง ไม่ยอมทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ

นอกจากนี้ ตามหลักภาษาอังกฤษที่คำว่า “STRONG” มีการเปรียบเทียบขั้นกว่า (comparative) และขั้นสูงสุด (superlative) จึงมีการพัฒนาโมเดล STRONG สู่ STRONGER – STRONGEST เพื่อให้การดำเนิน ภารกิจป้องกันการทุจริตนำประเทศไทยไปสู่การเป็น “ประเทศไทยใสสะอาด...ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” อันเป็น วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)

ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) เกราะป้องกัน ทุจริตคอร์รัปชัน

ที่มา : STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต รศ.ดร.มาณี ไชยธีรานุวัฒศิริ ที่ปรึกษาประธานกรรมการ ป.ป.ช.

PR - ตารางคะแนน-2_B PR - ตารางคะแนน-2_B
TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ