นิด้าโพล เผย ประชาชน 35.19% ไม่ค่อยเชื่อมั่นข่าวการปฏิบัติงานของตำรวจ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
นิด้าโพล เปิดเผยผลสำรวจ “ความเชื่อมั่นต่อองค์กรตำรวจในสายตาของประชาชน” เมื่อถามถึงความรู้สึกหวาดกลัวต่อภัยอาชญากรรมของประชาชน 37.25% ค่อนข้างหวาดกลัว

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ความเชื่อมั่นต่อองค์กรตำรวจในสายตาของประชาชน” ทำการสำรวจระหว่าง วันที่ 2-6 มกราคม 2567 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,310 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อองค์กรตำรวจในสายตาของประชาชน

นิด้าโพลเผยผลสำรวจเรื่อง “เหนื่อยหน่ายกับอะไรบ้าง ในปี 2566 ที่ผ่านมา”

ควายขวางทางไล่ไม่ไป ตำรวจต้องยกมือไหว้ขอร้อง

นิด้าโพล นิด้าโพล
นิด้าโพล เปิดเผยผลสำรวจประชาชนเรื่อง “ความเชื่อมั่นต่อองค์กรตำรวจในสายตาของประชาชน”

การสำรวจอาศัยการสุ่มตัวอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็นจากบัญชีรายชื่อฐานข้อมูลตัวอย่างหลัก (Master Sample) ของ “นิด้าโพล” สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น 97%

จากการสำรวจเมื่อถามถึงความรู้สึกหวาดกลัวต่อภัยอาชญากรรมของประชาชน พบว่า ตัวอย่าง 37.25% ระบุว่า ค่อนข้างหวาดกลัว รองลงมา 33.05% ระบุว่า หวาดกลัวมาก 20.92% ระบุว่า ไม่ค่อยหวาดกลัว และ 8.78% ระบุว่า หวาดกลัวน้อย

ด้านประเภทคดีอาชญากรรมที่ประชาชนรู้สึกหวาดกลัวในสถานการณ์ปัจจุบัน พบว่า ตัวอย่าง 

  • 41.98% ระบุว่า คดีอาชญากรรมออนไลน์ เช่น แก๊งคอลเซ็นเตอร์ การพนันออนไลน์ หลอกลวงขายของออนไลน์ 
  • 25.73% ระบุว่า คดียาเสพติด เช่น ซื้อ ขาย หรือเสพยาเสพติด หลอนจากการเสพยา
  • 15.35% ระบุว่า คดีฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย
  • 7.86% ระบุว่า คดีฉ้อโกงประชาชน เช่น การหลอกลงทุน การเล่นแชร์ 
  • 3.97% ระบุว่า คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เช่น ลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์ วิ่งราวทรัพย์ ชิงทรัพย์ รีดเอาทรัพย์
  • 3.66% ระบุว่า คดีความผิดเกี่ยวกับเพศ เช่น ข่มขืน อนาจาร 
  • 1.45% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ

ส่วนความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการนำเสนอข่าวหรือการแถลงข่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ พบว่า ตัวอย่าง 35.19% ระบุว่า ไม่ค่อยเชื่อมั่น รองลงมา 34.81% ระบุว่า ค่อนข้างเชื่อมั่น 18.40% ระบุว่า เชื่อมั่นน้อย 10.69% ระบุว่า เชื่อมั่นมาก และ 0.91% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ

ด้านสายงานของตำรวจที่ประชาชนชื่นชอบ พบว่า ตัวอย่าง 28.78% ระบุว่า ด้านการสืบสวนอาชญากรรม เช่น ฝ่ายสืบสวน นอกเครื่องแบบ เสาะหาพยานหลักฐาน จับกุมคนร้าย รองลงมา 27.48% ระบุว่า ด้านการป้องกันและปราบปราม เช่น สายตรวจ ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ ฝากบ้านไว้กับตำรวจ 21.53% ระบุว่า ด้านการจัดการจราจร 8.70% ระบุว่า ด้านการสอบสวน เช่น รับแจ้งความ รับแจ้งเอกสาร อำนวยความเป็นธรรมในการดำเนินคดี 1.83% ระบุว่า ไม่ชื่นชอบการปฏิบัติงานของตำรวจในสายงานใดเลย และ 11.68% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ

เมื่อถามถึงการใช้บริการบนสถานีตำรวจของประชาชนในรอบ 1 ปี พบว่า ตัวอย่าง 82.06% ระบุว่า ไม่เคยใช้บริการ ขณะที่ 17.94% ระบุว่า เคยใช้บริการ ซึ่งตัวอย่างที่ระบุว่า เคยใช้บริการ (จำนวน 235 หน่วยตัวอย่าง) 42.13% ระบุว่า ค่อนข้างพอใจ รองลงมา 21.70% ระบุว่า พอใจมาก 20.00% ระบุว่า พอใจน้อย และ 16.17% ระบุว่า ไม่ค่อยพอใจ

ท้ายที่สุดเมื่อถามถึงลักษณะตำรวจที่ดีในมุมมองของประชาชน พบว่า ตัวอย่าง 31.14% ระบุว่า มีคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ โปร่งใส ตรวจสอบได้ รองลงมา 25.27% ระบุว่า ทำงานรวดเร็ว เสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ 18.09% ระบุว่า การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใส ในการให้บริการประชาชน 14.04% ระบุว่า บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง 5.50% ระบุว่า สามารถควบคุมอารมณ์และการแก้ไขสถานการณ์ได้ดี 3.36% ระบุว่า มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงาน 1.45% ระบุว่า มีบุคลิกภาพ มีความเป็นผู้นำ และเป็นแบบอย่างที่ดี และ 1.15% ระบุว่า ไม่ทราบ/ไม่ตอบ

เมื่อพิจารณาลักษณะทั่วไปของตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่าง 8.55% มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ 18.55% มีภูมิลำเนาอยู่ภาคกลาง 18.01% มีภูมิลำเนาอยู่ภาคเหนือ 33.44% มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 13.74% มีภูมิลำเนาอยู่ภาคใต้ และ 7.71% มีภูมิลำเนาอยู่ภาคตะวันออก ตัวอย่าง 48.09% เป็นเพศชาย และ 51.91% เป็นเพศหญิง

ตัวอย่าง 12.90% อายุ 18-25 ปี 17.79% อายุ 26-35 ปี 18.93% อายุ 36-45 ปี 26.64% อายุ 46-59 ปี และ 23.74% อายุ 60 ปีขึ้นไป ตัวอย่าง 97.18% นับถือศาสนาพุทธ 2.52% นับถือศาสนาอิสลาม และ 0.30% นับถือศาสนาคริสต์และศาสนาอื่น ๆ

ตัวอย่าง 32.82% สถานภาพโสด 64.58% สมรส และ 2.60% หม้าย หย่าร้าง แยกกันอยู่ ตัวอย่าง 26.64% จบการศึกษาประถมศึกษาหรือต่ำกว่า 35.95% จบการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 8.40% จบการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเท่า 24.96% จบการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ 4.05% จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

ตัวอย่าง 9.08% ประกอบอาชีพข้าราชการ/ลูกจ้าง/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 17.10% ประกอบอาชีพพนักงานเอกชน 20.23% ประกอบอาชีพเจ้าของธุรกิจส่วนตัว/อาชีพอิสระ 13.66% ประกอบอาชีพเกษตรกร/ประมง 14.20% ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป/ผู้ใช้แรงงาน 20.00% เป็นพ่อบ้าน/แม่บ้าน/เกษียณอายุ/ว่างงาน และ 5.73% เป็นนักเรียน/นักศึกษา

ตัวอย่าง 23.51% ไม่มีรายได้ 21.91% รายได้เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท 24.20% รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาท 9.69% รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-30,000 บาท 4.50% รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 30,001-40,000 บาท ร้อยละ 4.43 รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 40,001 บาทขึ้นไป และร้อยละ 11.76 ไม่ระบุรายได้

PR-โปรแกรมผลบอล-2_B PR-โปรแกรมผลบอล-2_B
TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ