ราชกิจจานุเบกษา ประกาศให้ “เครื่องกรองน้ำ” เป็นสินค้าควบคุมฉลากให้ชัดเจน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก เรื่อง ให้เครื่องกรองน้ำเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก จะต้องระบุข้อความ รูป รอยประดิษฐ์ หรือภาพตามความเหมาะสม ให้ชัดเจน

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากเรื่อง ให้เครื่องกรองน้ำเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก เนื้อหาใจความที่ว่า ที่ปัจจุบันเครื่องกรองน้ำเป็นสินค้าที่จำเป็นสำหรับกรองน้ำเพื่อใช้บริโภคหรืออุปโภคที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่เนื่องจากผู้บริโภคยังไม่ได้รับข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับสินค้าอย่างเพียงพอ ดังนั้นเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้า และใช้สินค้าอย่างถูกต้องและครบถ้วน อีกทั้งเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค จึงสมควรกำหนดให้เครื่องกรองน้ำเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก

“น้ำเปล่า” ดื่มแค่ไหนให้เพียงพอ แก้ปัญหาเพลียเรื้อรัง สมองสดชื่น

อย.ย้ำประชาชนพบน้ำแข็งไม่ได้มาตราฐาน-ปนเปื้อน ร้องเรียนได้!

เครื่องกรองน้ำ Freepik/freepik
เครื่องกรองน้ำ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 30 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ข้อ  3 ในประกาศนี้

 • ข้อ 1 ในประกาศนี้ "เครื่องกรองน้ำ" หมายความว่า ผลิตภัณฑ์สำหรับติดตั้งกับห่อจ่ายน้ำเพื่อกรองน้ำให้สะอาดกำจัดสิ่งปนเปื้อนหรือส่งไม่พึงประสงศในการดื่มหรือการใช้ เช่น ความขุ่น สี กลิ่น ความกระด้างของน้ำแบคทีเรียบางชนิดที่อาจปนเปื้อนในระบบส่งน้ำ ถังพักน้ำ หรือระบบห่อจ่ายน้ำ โดยใช้ไส้กรองหรือสารกรอง
 • ข้อ 2 ให้เครื่องกรองน้ำเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก
 • ข้อ 3 ฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลากตามข้อ จะต้องระบุข้อความ รูป รอยประดิษฐ์ หรือภาพตามความเหมาะสม แล้วแต่กรณี แต่ข้อความนั้นจะต้องตรงต่อความเป็นจริง ไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ สาระสำคัญของสินค้านั้น และต้องเป็นภาษาไทยหรือภาษาไทยกำกับภาษาต่างประเทศเพื่ออธิบายให้เข้าใจความหมายของรูป รอยประดิบฐ์ หรือภาพ ที่สามารถเห็นและอ่านได้ชัดเจน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อ 4

ความในวรรคหนึ่งไม่ใช้บังคับกับฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลากที่ผลิตขึ้นเพื่อการส่งออก

และไม่ขายในประเทศไทย

ฉลากของสินค้าที่ควบคุมฉลาก ดังต่อไปนี้

 • ชื่อประเภทหรือชนิดของสินค้าที่แสดงให้เข้าใจได้ว่าสินค้านั้นคืออะไร
 • ชื่อหรือเครื่องหมายการคำที่จดทะเบียนในประเทศไทยของผู้ผสิตเพื่อขายในประเทศไทย
 • ชื่อหรือเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในประเทศไทยของผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักร
 • กรณีที่เป็นสินค้านำเข้าให้ระบุชื่อประเทศที่ผลิตด้วย
 • สถานที่ตั้งของผู้ผลิตเพื่อขาย หรือของผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อขายเพื่อขาย
 • ขนาด หรือมิติ หรือปริมาณ หรือปริมาตร หรือน้ำหนักของสินค้านั้น แล้วแต่กรณีสำหรับหน่วยที่ใช้จะใช้ชื่อเต็ม หรือชื่อย่อ หรือสัญลักษณ์แทนก็ได้
 • ระบบการกรองของเครื่องกรองน้ำ
 • ชนิดของไส้กรองหรือสารกรอง
 • ระยะเวลาเปลี่ยนไส้กรองหรือสารกรอง
 • อัตราการไหลของน้ำกรอง เป็นลูกบาศก์เดซิเมตรต่อชั่วโมง
 • วีธีใช้ เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าใจว่าสินค้านั้นใช้เพื่อสิ่งใด เข่น ใช้สำหรับกรองน้ำดื่มหรือน้ำใช้
 • ข้อแนะนำในการใช้ หรือการดูแสรักษา ให้แสดงไว้ที่สินค้า โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย
  • ติดตั้งเครื่องกรองน้ำไว้ในที่สะอาด ระบายอากาศได้ดี
  • เปลี่ยนไส้กรองหรือสารกรองตามระยะเวลาที่กำหนดในผลิตภัณฑ์
  • ทำความสะอาดเครื่องกรองน้ำ ไส้กรองหรือสารกรอง สายน้ำ ท่อน้ำ ก๊อกน้ำ ตามระยะเวลาที่กำหนดในผลิตภัณฑ์
  • ตราจสอบอัตราการกรอง หากกรองน้ำได้ข้าลง ให้ทำความสะอาดเครื่องกรองน้ำหรือเปลี่ยนไส้กรองหรือสารกรอง

 • คำเตือน ให้แสดงข้อความว่า "อันตราย ถ้าไม่เปลี่ยนไส้กรองหรือสารกรองตามระยะเวลาที่กำหนดในผลิตภัณฑ์" และข้อความที่เป็นคำเตือนต้องใช้ตัวอักษรทึบขนาดใหญ่กว่าตัวอักษรอื่นแสดงไว้ในลักษณะคงทนที่เครื่องกรองน้ำ
 • เอกสารหรือคู่มือแนะนำการติดตั้งและการใช้งาน ต้องระบุรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  • รายชื่อและรูปแสดงส่วนประกอบ การประกอบขึ้นส่วนต่าง ๆ หรือวัสดุที่ใช้ทำเครื่องกรองน้ำ
  • ขั้นตอนการติดตั้ง วิธีการใช้งาน และวิธีการดูแลรักษา
  • ระยะเวลาการรับประกันสินค้าและเงื่อนไขการรับประกันสินค้า

 • วัน เดือน ปีที่ผลิต เว้นแต่ไม่สามารถระบุวันที่ผสิตที่ชัดเจนได้ ให้ระบุเฉพาะสัปดาห์และปีที่ผลิต หรือเดือนและปีที่ผลิตได้ เพื่อให้เข้าใจในประโยชน์ของคุณภาพหรือคณสมบัติของสินค้านั้น
 • วัน เดือน ปีที่หมดอายุ หรือวัน เดือน ปีที่ควรใช้ก่อน วัน เดือน ปี ที่ระบุนั้นให้ระบุเฉพาะในกรณีที่เป็นสินค้าที่มีอายุการใช้งาน เพื่อให้เข้าใจในประโยชน์ของคุณภาพหรือคุณสมบัติของสินค้านั้น
 • ราคา โดยระบุหน่วยเป็นบาท และ จะระบหน่วยเป็นเงินสกุลอื่นไว้ด้วยก็ได้

การแสดงข้อความใน (15) และ (16) ให้แสดงโดยเรียงลำดับ วัน เดือน ปี ทั้งนี้อาจแสดง "เดือน" เป็นตัวเลขหรือตัวอักษรกได้ สำหรับ "ปี" ให้ระบุเป็น "พ.ศ" หรือ "ค.ศ." ก็ได้กรณีที่มีการแสดงวัน เดือน ปี ไม่เรียงตามลำดับ ต้องมีข้อความหรือตัวอักษรที่สื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจอย่างชัดเจนถึงวิธีการแสดงข้อความดังกล่าว กำกับไว้ด้วยการแสดงข้อความในจลากสินค้าต้องให้เห็นและอ่านได้ขัดเจน ขนาดของตัวอักษรที่ใช้จะต้องสัมพันธ์กับขนาดของพื้นที่ฉลาก และขนาดความสูงของตัวอักษรจะต้องไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร

ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 120 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พศ. 2567

โปรแกรมวอลเลย์บอลหญิง เนชันส์ ลีก 2024 ( VNL 2024 ) วันพุธที่ 29 พ.ค. 67

สรุปผลวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2024 หรือ VNL 2024 วันที่ 29 พ.ค. 67

มอง "สวิงกิ้ง" ในมุมจิตวิทยา ทัศนคติต่อเพศสัมพันธ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นจากหลายสถานการณ์

TOP สังคม
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

ขณะนี้ มีรายการกำลังถ่ายทอดสด โปรแกรมฟุตบอล คุณสนใจหรือไม่?

alt="เครื่องกรองน้ำ"

ตุรกี

VS
alt="เครื่องกรองน้ำ"

จอร์เจีย

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ