โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า - เหรียญรัตนาภรณ์ จำนวน 59 คน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และเหรียญรัตนาภรณ์

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนที่ 32 ข หน้า 1 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2567 เผยแพร่ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า เหรียญรัตนาภรณ์  โดยระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า และเหรียญรัตนาภรณ์ จำนวน 59 คน ดังนี้ 

ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ฝ่ายหน้า

 • พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

คอนเทนต์แนะนำ
โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศตำรวจชั้นสัญญาบัตร 2,309 ราย
โปรดเกล้าฯ พระราชทานยศทหารเป็นกรณีพิเศษ รวม 853 ราย

 

ราชกิจจานุเบกษา ราชกิจจานุเบกษา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า - เหรียญรัตนาภรณ์

ทุติยจุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า 

 • พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ
 • พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา
 • พลเอก กัมปนาท รุตดิษฐ์
 • พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ
 • นายอำพน กิตติอำพน
 • พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท
 • พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง
 • นายนุรักษ์ มาประณีต
 • พลอากาศเอก ธีระพล คล้ายพันธ์
 • พลอากาศเอก พิเซษฐ นฤเบศรวชิรภักดี
 • พลอากาศเอก วัลลภ จันทร์ประเสริฐ
 • พลอากาศเอก วันชัย  ฉัตรเจริญพร
 • พลอากาศเอก ชูพันธุ์ เจริญรัมย์
 • พลเรือเอก อำไพ ชุ่มน้อย
 • พลอากาศเอก ทินกร ต๊ะมูล
 • นายอนุทิน ชาญวีรกูล

ตติยจุลจอมเกล้าวิเศษ ฝ่ายหน้า 

 • พลเรือเอก คณีพล สงเจริญ
 • พลเรือเอก สมศักดิ์ ศรีสุข
 • พลเรือเอก ธนธัช มโนพัฒนะ
 • พลเรือโท เขมวันต์ สงคราม
 • พลอากาศโท ปรัชญา พรหมบุรมย์
 • พลอากาศโท สมยศ เติมทองไซย
 • พลเรือโท สรซัช บุญญนวฤทธิ์
 • พลเรือโท ปิติ ต๊ะวิชัย
 • พลโท สมบัติ ธัญญะวัน
 • พลอากาศโท ชาย ติถีเพ็ง
 • พลอากาศโท ภณ ธิติวัชรเตช
 • พลโท ถิรวัฒน์ บุญเพ็ญ
 • พลเรือตรี สุรชัย ก้านคำ
 • พลตรี อัทธ์ชีระ จงเจริญ
 • พลอากาศตรี พลนันท์ กระแสฉัตร
 • พลตรี อร่าม ผุยหนองโพธิ์
 • พลเรือตรี นักรบ ใจสมัคร
 • พลอากาศตรี ชัยวัฒน์ บุญอาสาสกุล
 • นายมนตรี แสนชมภู
 • นายอัชพร จารุจินตา
 • นายฉัตรทิพย์ ตัณฑประศาสน์
 • นายพลพีร์ ตุลยสุวรรณ

ตติยตจุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า

 • พลอากาศโท พิศณุ ไพบูลย์
 • พลอากาศโท ฐานันดร์ ประทีปทอง
 • พลโท กษิติ์เดช วัฒนวรางกูร
 • พลเรือโท อุดม ศรีถวัลย์
 • พลโท ฉกาจ ประสงค์
 • พลตรี ปรีชา พิทักษ์ธานิน
 • พลอากาศตรี วินัย พุ่มไพจิตร
 • พลอากาศตรี สุขสรรค์ ศรีถาวร
 • พลตรี ปราชญ์เปรื่อง โชติกเสถียร
 • พลเรือตรี ธนศักดิ์ อัศวเหม
 • พลอากาศตรี ทรงสวัสดิ์ ทรัพย์จำนงศ์
 • พลเรือตรี อนุพัน ศริพันธุ์
 • พลตรี กฤติกร คงอุทัยกุล
 • พลเรือโท รณัชย์ เทพวัลย์

ตติยานุจุลจอมเกล้า ฝ่ายหน้า

 • พลอากาศตรี วัชรินทร์ เชาว์วันกลาง
 • พลตรี ณัฐพงศ์ ภูริปรีชา
 • นาวาอากาศเอก รพีพัฒน์ โกติกูล
 • นาวาเอก วรากร วิชาเพียร
 • นาวาเอก ชยาสิทธิ์ ดิษฐบรรจง
 • นาวาอากาศเอก กิตติวัฒน์  อิทธิกุลเสฎฐ์

เหรียญรัตนากรณ์ ชั้นที่ 3 

 • พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
 • นายอนุทิน ชาญวีรกูล

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พุทธศักราช 2567 ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน พุทธศักราช 2567 เป็นปีที่ 9 ในรัชกาลปัจจุบัน


 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า ราชกิจจานุเบกษา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า - เหรียญรัตนาภรณ์
เหรียญรัตนาภรณ์ ราชกิจจานุเบกษา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า - เหรียญรัตนาภรณ์

Olympic2024_B Olympic2024_B

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ