New Normal โยคะ เว้นระยะห่างอย่างปลอดภัย ป้องกันโควิด-19

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


แคนาดาเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ทางการทยอยผ่อนปรนมาตรการคุมเข้มทางสังคม และเปิดโอกาสให้พลเมืองปรับตัวใช้ชีวิตภายใต้ความปกติใหม่ (New Normal)

TOP ไลฟ์สไตล์