12 บทสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2567


โดย PPTV Online

เผยแพร่
สวดมนต์ข้ามปี เสริมสิริมงคลรับปีใหม่ 2567 กับ "12 บทสวดมนต์" พบเจอแต่สิ่งที่เป็นมงคลตลอดทั้งปี

การสวดมนต์ข้ามปี ตามวิถีของชาวพุทธเป็นการเสริมสิริมงคล ก้าวข้ามปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยจิตใจที่ผ่องใส การสวดมนต์เป็นการฝึกจิตสมาธิภาวนาได้เป็นอย่างดี เสริมสิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นและขจัดสิ่งไม่ดีให้ผ่านพ้นไป เริ่มต้นชีวิตใหม่พร้อมกับปีใหม่ที่ก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง และยังเป็นการรักษาประเพณีวัฒนธรรมอันดีงานของพระพุทธศาสนา หากท่านใดไม่ได้ออกไปสวดมนต์ที่วัด เราได้รวม 12 บทสวดมนต์ข้ามปี ที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้าน หรือร่วมสวดมนต์ออนไลน์ไปด้วยกันได้ ดังนี้

คอนเทนต์แนะนำ
เช็กปีชง 2567 นักษัตรไหน "ชงตรง-ชงร่วม" พร้อมแนะวันที่ควรแก้ชง
อัปเดต! ปฏิทินวันหยุด 2567 เช็กวันหยุดราชการ-วันหยุดธนาคาร

พุทธศาสนิกชนสวดมนต์ข้ามปี ช่างภาพพีพีทีวี
พุทธศาสนิกชนสวดมนต์ข้ามปี

 

บทที่ 1 : คำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย

อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ

อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ

อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ

เทมเพลตบทสวดมนต์ Graphic PPTV Online
คำกล่าวบูชาพระรัตนตรัย

บทที่ 2 : บทกราบพระรัตนตรัย

อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ)

สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)

เทมเพลตบทสวดมนต์ Graphic PPTV Online
บทกราบพระรัตนตรัย

บทที่ 3 : นมัสการพระพุทธเจ้า

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ (3 จบ)

เทมเพลตบทสวดมนต์ Graphic PPTV Online
นมัสการพระพุทธเจ้า

บทที่ 4 : ไตรสรณคมน์

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

เทมเพลตบทสวดมนต์ Graphic PPTV Online
ไตรสรณคมน์

บทที่ 5 : สมาทานศีล 5

ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

เทมเพลตบทสวดมนต์ Graphic PPTV Online
สมาทานศีล 5

บทที่ 6 : บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย

บทพระพุทธคุณ

อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชา จะระณะ สัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู

อนุตตะโร ปุริสะธัมมะสาระถิ สัตถา เทวมนุสสานัง พุทโธภะคะวาติ

 

บทพระธรรมคุณ

สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม

สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก

ปัจจัตตังเวทิตัพโพ วิญญูหิติ

 

บทพระสังฆคุณ

สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

ยะทิทังจัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา

เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ

อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเนยโย อัญชะลีกะระณีโย

อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ

เทมเพลตบทสวดมนต์ Graphic PPTV Online
บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย

บทที่ 7 : รตนสูตร (ย่อ) 

ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรัง วา สัคเคสุ วา ยัง ระตะนัง ปะณีตัง

นะ โน สะมัง อัตถิ ตะถาคะเตนะ อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

 

ขะยัง วิราคัง อะมะตัง ปะณีตัง ยะทัชฌะคา สักยะมุนี สะมาหิโต

นะ เตนะ ธัมเมนะ สะมัตถิ กิญจิ อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

 

ยัมพุทธะเสฏโฐ ปะริวัณณะยี สุจิง สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ

สะมาธินา เตนะ สะโม นะ วิชชะติ อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง

เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

 

เย ปุคคะลา อัฏฐะ สะตัง ปะสัฏฐา จัตตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนติ

เต ทักขิเณยยา สุคะตัสสะ สาวะกา เอเตสุ ทินนานิ มะหัปผะลานิ

อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

 

เย สุปปะยุตตา มะนะสา ทัพเหนะ นิกกามิโน โคตะมะสาสะนัมหิ

เต ปัตติปัตตา อะมะตัง วิศัยหะ ลัทธา มุธา นิพพุติง ภุญชะมานา

อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

 

ขีณัง ปุราณัง นะวัง นัตถิ สัมภะวัง วิรัตตะจิตตายะติเก ภะวัสมิง

เต ขีณะพีชา อะวิรุฬหิฉันทา นิพพันติ ธีรา ยะถายัมปะทีโป

อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ ฯ

เทมเพลตบทสวดมนต์ Graphic PPTV Online
รตนสูตร (ย่อ)

บทที่ 8 : มงคลสูตร

เอวัมเม สุตังฯ

เอกัง สะมะยัง ภะคะวา สาวัตถิยัง วิหะระติ เชตะวะเน

อะนาถะปิณฑิกัสสะ อาราเม อะถะโข อัญญะตะรา เทวะตา

อะภิกกันตายะ รัตติยา อภิกกันตะวัณณา

เทวะ ละกัปปัง เชตะวะนัง โอภาเสตะวา 

เยนะ  ภะคะวา เตนุปะสังกะมิ

อุปะสังกะมิตะวา ภะวันตัง อภิวาเทตะวา

เอกะมันตัง อัฏฐาสิ เอกะมันตัง ฐิตา โข สา เทวะตา

ภะคะวันตัง คาถายะ อัชณะภาสิ

พะหู เทวา มะนุสสา จะ มัคะลานิ อะจินตะยุง

อากังขะมานา โสตถานัง พรูหิ มังคะละมุตตะมัง

อะเสวะนา จะ พาลานัง ปัณฑิตานัญจะ แสวะนา

ปูชา จะ ปูชะนียานัง เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา

อัตตะสัมมาปะณิธิ จะ เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

พาหุสัจจัญจะ สิปปัญจะ วินะโย จะ สุสิกขิโต

สุภาสิตา จะ ยา วาจา เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

ทานัญจะ ธัมมะจะริยา จะ ญาตะกานัญจะ สังคะโห

อะนะวัชชานิ กัมมานิ เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

อาระตี วิระตี ปาปา มัชชะปานา จะ สัญญะโม

อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

คาระโว จะ นิวาโต จะ สันตุฏฐี จะ กะตัญญุตา

กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

ขันตี จะ โสวะจัสสะตา สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง

กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

ตะโป จะ พรัหมะจะริยัญจะ อะริยะสัจจานะ ทัสสะนัง

นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

ผุฎฐัสสะ โลกะธัมเมหิ จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ

อะโสกัง วิระชัง เขมัง เอตัมมังคะละมุตตะมังฯ

เอตาทิสามิ กัตวานะ สัพพัตถะมะปะราชิตา

สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติฯ

เทมเพลตบทสวดมนต์ Graphic PPTV Online
มงคลสูตร

เทมเพลตบทสวดมนต์ Graphic PPTV Online
มงคลสูตร (ต่อ)

 

บทที่ 9 : บทโพชฌังคปริตร

โพชฌังโค สะติสังขาโต ธัมมานัง วิจะโย ตะถา

วิริยัมปีติปัสสัทธิ โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร

สะมารุเปกขะโพชฌังคา สัตเต เต สัพพะทัสสินา

มุนินา สัมมะทักขาตา ภาวิตา พะหุลีกะตา

สังวัตตันติ อะภิญญายะ นิพพานายะ จะ โพธิยา

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ

เอกัสะมิง สะมะเย นาโถ โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง

คิลาเน ทุกขิเต ทิสะวา โพชฌังเค สัตตะ  เทสะยิ

เต จะ ตัง อะภินันทิตะวา โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ

เอกะทา ธัมมะราชาปิ เคลัญเญนาภิปีฬิโต

จุนทัตเถเรนะ ตัญเญนะ ภะนาเปตะวานะ สาทะรัง

สัมโมฑิตะวา จะ อาพาธา ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ

ปะหีนา เต จะ อาพาธา ติณณัมนัมปิ มะเหสินัง

มัคคาหะตะกิเลสาวะ ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง

เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เตโหตุ สัพพะทาฯ

เทมเพลตบทสวดมนต์ Graphic PPTV Online
บทโพชฌังคปริตร

บทที่ 10 : บทมงคลจักรวาลใหญ่ 


สิริธิติมะติเตโชชะยะ สิทธิมะหิทธิมะหาคุณาปะริมิตะ

ปุญญาธิการัสสะ สัพพันตะรายะนิวาระณะสะมัตถัสสะ

ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

 

ทะวัตติงสะมะหาปุริสะลักขะณานุภาเวนะ

อะสีตะยานุพะยัญชะนานุภาเวนะ

อัฏรฐุตตะระสะตะ มังคะลานุภาเวนะ

ฉัพพัณณะรังสิยานุภาเวนะ เกตุมาลานุภาเวนะ

 

ทะสะปาระมิตานุภาเวนะ ทะสะอุปะปาระมิตานุภาเวนะ

ทะสะปะระมัตถะปาระมิตานุภาะเวนะ สีละสะมาธิปัญญานุภาเวนะ

พุทธานุภาเวนะ ธัมมานุภาเวนะ สังฆานุภาเวนะ เตชานุภาเวนะ

อิทธานุภาเวนะ พะลานุภาเวนะ เญยยะธัมมานุภาเวนะ

 

จะตุราสีติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ นะวะโลกุตตะระธัมมานุภาเวนะ

อัฏฐังคิกะมัคคานุภาเวนะ อัฏฐะสะมาปัตติยานุภาเวนะ

ฉะฬะภิญญานุภาเวนะ จะตุสัจจะญาณานุภาเวนะ

ทะสะพะละญาณานุภาเวนะ สัพพัญญุตะญาณานุภาเวนะ

เมตตากะรุณามุทิตา อุเปกขานุภาเวนะ

สัพพะปะริตตานุภาเวนะ ระตะนัตตะยะสะระณานุภาเวนะ

 

ตุยหัง สัพพะโรคะโสกุปัททะวะทุกขะโทมะนัสสุปายาสา วินัสสันตุ

สัพพะอันตะรายาปิ วินัสสันตุ

สัพพะสังกัปปาตุยหัง สะมิชฌันตุ

ทีฆายุตา ตุยหัง โหตุ สะตะวัสสะชีเวนะ

สะมังคิโก โหตุ สัพพะทา

อากาสะปัพพะตะวะนะภูมิคังคามะหาสะมุททา

อารักขะกา เทวะตา สะทา ตุมเห อะนุรักขันตุ ฯ

เทมเพลตบทสวดมนต์ Graphic PPTV Online
มงคลจักรวาลใหญ่
เทมเพลตบทสวดมนต์ Graphic PPTV Online
มงคลจักรวาลใหญ่ (ต่อ)

บทที่ 11 : บทพุทธชัยมงคลคาถา หรือ พาหุงมหากา

พาหุงสะหัส สะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง

ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

 

มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง

ขันตีสุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

 

นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง

เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

 

อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง

อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

 

 กัตตะวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะยะกายะมัชเฌ

สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ

 

สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกาวาทะเกตุง วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง

ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

 

นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต

อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

 

ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง

ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิฯ

 

เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฉฐะคาถา โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที

หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญฯ

 

เทมเพลตบทสวดมนต์ Graphic PPTV Online
บทพุทธชัยมงคลคาถา หรือ พาหุงมหากา

บทที่ 9 : บทแผ่เมตตา

แผ่เมตตาให้ตัวเอง

อะหัง สุขิโต โหมิ

อะหัง นิททุขโข โหมิ

อะหัง อะเวโร โหมิ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ

แผ่เมตตาทั่วไป

สัพเพ สัตตา

อะเวราโหนตุ

อัพยาปัชณาโหนตุ

อะนีฆาโหนตุ

สุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ

เทมเพลตบทสวดมนต์ Graphic PPTV Online
บทแผ่เมตตา

LiveScore-EURO2024 LiveScore-EURO2024

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ