พระบรมราโชวาทของ "ในหลวง" เนื่องในโอกาสวันปิดภาคเรียนของโรงเรียนจิตรลดา 25 มี.ค. 2515