ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 05.00-05.30 น.

สถานการณ์ไข้มาลาเลียในประเทศไทย

วีดีโอถัดไป

สรรสร้างงานศิลป์ เพิ่มคุณค่าด้วยใจอาสาของนักการฑูต

คิดบวก

สถานการณ์ไข้มาลาเลียในประเทศไทย

จากข่าวคราวการเผยแพร่วารสารทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการดื้อยาของโรคมาลาเรียในพื้นที่แถบเอเชียตะวันเฉียงใต้ ทำให้หลายพื้นเกิดความตระหนกและส่งผลให้เกิดความตระหนักเกี่ยวเรื่องดังกล่าวในหลายพื้นที่โดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในพื้นที่ดังกล่าว เพื่อให้เกิดการเฝ้าระวัง ร่วมกันเรียนรู้เพื่อสร้างความกระจ่างเกี่ยวกับสถานการณ์โรคมาลาเรียในเมืองไทยกับ พญ.ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์ ผอ.สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

43