ศุกร์ เวลา 22.35-23.30 น.

โรงพยาบาล(ไม่)เลือกสัญชาติ

วีดีโอถัดไป

“น้ำอภิเษก”

สารตั้งต้น

โรงพยาบาล(ไม่)เลือกสัญชาติ

เมื่อปัญหาเรื่องสัญชาติเป็นอุปสรรคที่ทำให้คนในพื้นที่แนวชายแดนไทย  เข้าไม่ถึงการรับบริการสาธารณสุข การรักษาตามหลักมนุษยธรรมจึงไม่สามารถปฏิเสธได้  ในทางตรงข้าม การให้บริการกับกลุ่มคนที่ไม่มีสิทธิ หลักประกันสุขภาพใดๆ กลายเป็นปัญหาที่โรงพยาบาลชายแดน ต้องเผชิญ โดยเฉพาะการแบกรับภาระค่าใช้จ่าย ที่ไม่สามารถเรียกเก็บจากผู้ป่วย  

64