ครม.พิจารณาสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตา จ.กระบี่ สะพานเชื่อม สงขลา-พัทลุง


โดย PPTV Online

เผยแพร่
การประชุม ครม.วันนี้ มาพร้อมลมหนาว มีวาระพิจารณาหลายเรื่อง ตั้งแต่เรื่องสิ่งแวดล้อม โรคติดต่อ ของบกลางเพิ่มเติม และการสร้างสะพานเชื่อมในภาคใต้

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ (18 ต.ค.65) ครมมีหลายวาระน่าสนใจ เริ่มต้นที่ 

แบงก์ชาติ เร่งธนาคารพาณิชย์ พัฒนาระบบยืนยันตัวตนแบบอื่น หลังฝากเงินตู้ต้องใช้บัตร

สภาพอากาศวันนี้! อากาศเย็นเริ่มปกคลุม อุณหภูมิลดอีก 1-2 องศา

วาระเพื่อทราบ (หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ ครม.เห็นชอบ/อนุมัติ) คือ 
1.การเสนอความเห็นของการจัดตั้งกองทุนพัฒนาวิสาหกิจและกองทุนอ้อยและน้ำตาลของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียน 

2.ข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 3 เมษายน 
พุทธศักราช 2560 พ.ศ...

3.รายงานผลการพิจารณาตามข้อสังเกตคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจ
ข้อมูลเครดิต (ฉบับที่...) พ.ศ.....

4.การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(นายดนัย เจียรกูร และนายมนู ศุกลสกุล) (สธ.) 

วาระเพิ่มเติม เพื่อพิจารณา

5.การขออนุมัติดำเนินงานก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา - อำเภอเขา ชัยสน จังหวัดพัทลุง ของกรมทางหลวงชนบท และการขออนุมัติดำเนินงานก่อสร้างโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตา ตำบลเกาะกลาง-ตำบลเกาะลันตาน้อย อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ของกรมทางหลวงชนบท 

6.ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจำเป็น 

7.ร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอเปค ครั้งที่ 29 และร่างแถลงการณ์ประธานรัฐมนตรีว่การ
กระทรวงการคลังเอเปก ครั้งที่ 29 
 

วาระปกติ เพื่อพิจารณา (แฟ้มสีชมพู) 

1.ขอความเห็นชอบร่างข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดย อาศัยระบบนิเวศในบริบทความร่วมมือระหว่างประเทศกำลังพัฒนาในลุ่มน้ำโขง

2.การดำเนินการตามคำมั่นที่ให้กับสหภาพยุโรปในการเข้าภาคีในความตกลงพหุภาคีระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในการแลกเปลี่ยนรายงานข้อมูลรายประเทศ

3.ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ..(พ.ศ...) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นราฎากร (มาตราการภาษีเพื่อสนับสนุนการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย) 

4.การยกเว้นการแสดงหลักฐานใบรับรองแพทย์ว่าเป็นผู้ไม่มีโรคต้องห้าม และการแสดงตัวตนเพื่อขอรับใบอนุญาตทำงานอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สำหรับผู้ขอและผู้ถือ long-term resident visa ( LTR Visa) [ ร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ตามมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยการดึดดูดคนต่างด้าวที่มีศักยภาพสูงสู่ประเทศไทย (ฉบับที่..)]
 

 

คอนเทนต์แนะนำ
เต็มเบ้า! ‘ศรีสุวรรณ’ ถูกหนุ่มต่อยกลางวงสื่อ ลั่นนี่คือการตบสั่งสอน ที่ร้องทุกเรื่อง
แฉ! สถานบำบัด คือ ตลาดนัดยาบ้า

Olympic2024_B Olympic2024_B

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ