ครม.วันนี้ "เวนคืนที่ดิน-ซื้อรถหุ้มเกราะ-บ้าน 1 ล้านหลัง"


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ประชุม ครม.วันนี้ ยังมีหลายเรื่องที่ต้องพิจารณา ทั้งเรื่องของการเวนคืนที่ดินในเขตต่างๆ ของ กทม. รถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุนในพื้นที่ชายแดนใต้ และสินเชื่อบ้านล้านหลัง

โดยวาระสำคัญๆ ของการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 21 ก.พ.2566 เริ่มต้นที่ 

แพร่ประกาศ ศธ.จัดเวลาเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นประถม 40 ชั่วโมงต่อปี

แพร่คำสั่ง อว.เลิกกิจการมหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์ (ประเทศไทย)

รายงานสถานการณ์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวและผลการดําเนินงานของคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ 
ประจําปี 2565 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  งบกลางรายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหา รถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุนทดแทนที่ใช้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

และ เพื่อดำเนินโครงการจัดหากล้องบันทึกภาพและเสียงตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย พ.ศ. 2565

ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงบางด้วน แขวงบางหว้า แขวงบางจาก แขวงคูหาสวรรค์ 
แขงฃปากคลองตลาด ภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ แขวงบางขุนเทียน แขวงบางค้อ แขวงจอมทอง แขวงบางมด เขตจอมทอง 
แขวงท่าข้าม แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน แขวงบางมด แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ และแขวงบางปะกอก แขวงราษฎรบูรณะ 
เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร พ.ศ...

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 5/2565 เรื่องโครงการศูนย์ธุรกิจ EEC และ
เมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ 

โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐ (โครงการบ้านล้านหลัง ระยะที่ 3)

การปรับปรุงแผนบริการหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1  

-รายงานผลการกู้เงินล่วงหน้าเพื่อปรับโครงสร้างหนี้พันธบัตรรัฐบาลรุ่น LB236A เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566

-รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินกองทุนจัดการซากดึกดําบรรพ์ สําหรับปีที่สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายงานผลวิเคราะห์ค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ประจําปี พ.ศ.2565 (Corruption Perception Index : CPI 
2022 )

-การลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและองค์กรการทางทะเลระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเข้าร่วม
โครงการตรวจสอบประเทศสมาชิกองค์การทางทะเลระหว่างประเทศภาคบังคับ

-ผลการพิจารณารายงานการพิจาณา เรื่องการเปิดภูมิพื้นที่ศิลปวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิดไตรภาคีศิลปวัฒนธรรม ของคณะกรรมาธิการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา

-การพิจารณารับรองวัดคาทอลิก ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยแนวทางการพิจารณาในการจัดตั้งวัดบาทหลวงโรมันคาทอลิก พ.ศ2565

-รายงานเสนอต่อคณะรัฐมนตรีกรณีที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ภูกต้องครบถ้วนตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 [ เรื่อง การตรวจคัดกรองทารกแรกเกิดเพื่อป้องกันภาวะปัญญาอ่อน
ที่เกิดจากโรคหายาก Newborn Screening) ]

-ผลการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม ของกรมการขนส่งทางบก

-ขอผ่อนผันการใช้ประโยชน์พื้นที่ลุมนํ้าชั้นที่ 1 บีเอ็ม เพื่อต่อายุประทานบัตรทําเหมืองแร่ ของบริษัท หินอ่อน จํากัด ที่
จังหวัดสระบุรี

-โครงการยกระดับโรงพยาบาลปลวกแดง 2 ให้มีศักยภาพเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาดเล็ก (M1) และมีมาตราฐานโรงพยาบาลคู่สัญญาของประกันสังคม 

-ข้อเสนอแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมปศุสัตว์เพื่อโอกาสในการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจประเทศอย่างเป็น
ธรรม 

-ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประขําปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นเพื่อดําเนินโครงการจัดกากล้องบันทึกภาพและเสียฃตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและกรกระทําให้บุคคลสูญหาย พ.ศ.2565 

-ร่างกฎกระทรวงกําหนดการปฏิบัติงานการทะเบียนราษฎร์ด้วยระบบดิจิทัล (ฉบับที่..) พ.ศ...

-ร่างประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์จํานวน 3 ฉบับ 

-ร่างกฎกระทรวง( ฉบับที่..) และออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับเงินสนับสนุน ค่าตอบแทน หรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับจากภาครัฐในปีภาษี 2565)

-ขออนุมัติจ่ายเงินค่าขนย้าย (ค่าที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ) เป็นกรณีพิเศษให้แก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง
โครงการฝายท้ายหลวง จ.อุดรธานี 

-การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 ต.ค.2562 เรื่อง แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “ การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง”

-นโยบายกํากับการนําเข้าเศษพลาสติก 

เป็นต้น

คอนเทนต์แนะนำ
ปฏิทินวันหยุดมีนาคม 2566 มีวันหยุดราชการ-วันสำคัญ วันไหนบ้าง
ครม.วันนี้ "เวนคืนที่ดิน-ซื้อรถหุ้มเกราะ-บ้าน 1 ล้านหลัง"
ลุกปัสสาวะบ่อยกลางดึก สัญญาณบอกโรคและภาวะหยุดหายใจ

PR-โปรแกรมผลบอล-2_B PR-โปรแกรมผลบอล-2_B
TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

ขณะนี้ มีรายการกำลังถ่ายทอดสด คุณสนใจหรือไม่?

กรุณาเล่า

กรุณาเล่า

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ