เลือกตั้ง2566 : เปิด 10 นโยบาย “ชาติไทยพัฒนา” มั่นใจทำได้จริงในศึกเลือกตั้ง


โดย PPTV Online

เผยแพร่
หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา จึงประกาศเป็นพรรคใช้สิ่งแวดล้อมพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม-ประเทศ รองรับเมกะเทรนด์ กับแคมเปญหาเสียง 10 ข้อ

ด้วยดีกรี  รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของ วราวุธ ศิลปอาชา ในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา  จึงประกาศเป็นพรรคใช้สิ่งแวดล้อมพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคม-ประเทศ รองรับเมกะเทรนด์ กับแคมเปญหาเสียง  10 ข้อ “WOW Thailand” ที่มา คำว่า WOW วราวุธ ศิลปอาชา ระบุว่ามาจาก “Wealth Opportunity and Welfare For All” หรือ “การสร้างความมั่งคั่ง สร้างโอกาส และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อประชาชน” 

คอนเทนต์แนะนำ
เลือกตั้ง2566 : รวมนโยบายพรรคการเมือง เปิดอาวุธสำคัญก่อนศึกเลือกตั้ง
เลือกตั้ง 2566 “ประชาธิปัตย์” เปิด 16 นโยบาย ดันอากาศสะอาด กรุงเทพฯ ชั้นใน
เลือกตั้ง 2566 : "พรรคภูมิใจไทย" เปิด 16 นโยบาย “สุขภาพ-ท่องเที่ยว”

 

พรรคชาติไทยพัฒนาเน้นการใช้ กรีน (Green) หรือ สิ่งแวดล้อม เป็นแกนหลักในการกำหนดนโยบาย เพื่อสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงเมกะเทรนด์ของโลก ให้ประเทศไทย เป็นประเทศที่ยั่งยืน เพื่อลูกหลานไทย  โดย 10 นโยบายที่ประกาศออกมา พีพีทีวี รวม10 นโยบายพรรคชาติไทยพัฒนา ในศึกเลือกตั้ง 2566 ไว้แล้ว

 

  • นโยบายรัฐธรรมนูญประชาชน : บรรหารโมเดล ปี 40 เราทำสำเร็จมาแล้ว

ซึ่งจะผลักดันรัฐธรรมนูญฉบับปรับปรุงแก้ไข โดยรับฟังเสียงจากประชาชนทุกภาคส่วน ตามแบบฉบับที่นายบรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 เคยทำไว้ในรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ที่ได้ชื่อว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ประชาชนให้การยอมรับมากที่สุด

 

  • นโยบายเกษตรกรรุ่นใหม่ ขายคาร์บอนเครดิตได้

โดยผลักดันการพัฒนาเกษตรกรสมัยใหม่ ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ที่เหมาะสมต่อฤดูกาล และสภาพภูมิประเทศ ส่งเสริมการทำเกษตรยั่งยืนเพื่อสามารถขายคาร์บอนเครดิตให้กับบริษัทเอกชนและภาครัฐ ในการสร้างแต้มต่อคาร์บอนเครดิตให้กับประเทศไทย เพื่อป้องกันกำแพงภาษีด้านสิ่งแวดล้อมจากนานาชาติ

 

  • นโยบายแจกพันธุ์ข้าวฟรีทั่วประเทศ 60 ล้านไร่

เพื่อลดต้นทุน และยกระดับผลผลิตให้มีคุณภาพมากขึ้น ผลักดันงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศในการหาพันธุ์ข้าวที่ดี เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศและความต้องการของตลาด แจกจ่ายให้เกษตรกร ปลูกข้าวและพืชเศรษฐกิจที่มีคุณภาพ พร้อมสนับสนุนเงินทุนเพาะปลูกไร่ละ 1,000 บาท (ข้าวและพืชเศรษฐกิจ) สร้างแต้มต่อให้เกษตรกรไทย  แข่งขันกับพันธุ์ข้าวต่างชาติ โดยเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ สร้างมูลค่าให้ข้าวไทยและพืชเศรษฐกิจ

 

  • นโยบายขยายเขตไฟฟ้าการเกษตร ทั่วประเทศ หน่วยละ 2 บาท

โดยผลักดันการขยายเขตไฟฟ้า ในภาคการเกษตร ตลอดจนการส่งเสริมการใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานธรรมชาติ ควบคุมราคาไฟฟ้าการเกษตร เพื่อลดภาระรายจ่าย ลดต้นทุนให้เกษตรกร เพื่อสร้างแต้มต่อในการแข่งขัน

 

  • นโยบายสานต่อระบบบาดาลขนาดใหญ่ทุกตำบล น้ำสะอาดทุกหมู่บ้าน

โดยผลักดันให้ทุกตำบลในประเทศไทยมีน้ำสะอาดบริโภค ทั้งจากระบบน้ำประปาดื่มได้ หรือระบบน้ำบาดาล และการจัดทำระบบบาดาลขนาดใหญ่ในแต่ละตำบล  ส่งเสริมการทำการเกษตรน้ำน้อย และช่วยลดรายจ่ายประชาชนจากการซื้อน้ำดื่มบริโภค

 

  • นโยบายงบลงทุนท้องถิ่น 10 ล้านบาท

สร้างแต้มต่อในการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดสรรงบลงทุน ให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น มีงบลงทุนขั้นต่ำ 10 ล้านบาท เพื่อให้เกิดประโยชน์และการพัฒนาในแต่ละท้องถิ่นอย่างแท้จริง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบการกำจัดขยะ การพัฒนาระบบไฟฟ้าธรรมชาติ และการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างเมืองสีเขียวที่ยั่งยืน

 

  • นโยบายเรียนในสิ่งที่ใช่ ใช้ในสิ่งที่เรียน

ด้วยการปรับปรุงการเรียนการสอนในทุกระดับ  โดยเฉพาะอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาเพื่อให้เยาวชนทำงานเป็น จบ ม.6 หรือ ปวช. ออกมามีงาน มีรายได้รองรับ ตอบโจทย์ความต้องการของสังคมโลกความรู้ความชำนาญเฉพาะทางอย่างแท้จริง ตามความต้องการตลาดการจ้างงาน และเป็นอนาคตเพื่อพัฒนาประเทศ สร้างเศรษฐกิจไทยที่ยั่งยืน  

 

  • นโยบายสุขภาพดีมีเงินคืน 3,000 บาท สวัสดิการอัปเกรดได้

โดยจะส่งเสริมการจัดเก็บข้อมูลกิจกรรมทางสุขภาพ เช่นการตรวจสุขภาพประจำปี กิจกรรมการออกกำลังกาย ประวัติการรักษาพยาบาลผ่านแอปพลิเคชัน สำหรับประชาชนที่สุขภาพดี ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ไม่มีประวัติการรักษาพยาบาล สามารถรับเครดิต 3,000 บาท เพื่อซื้อสินค้า

 

จัดตั้งระบบประกันพลัส สำหรับประชาชนที่ใช้สิทธิประกันสุขภาพพื้นฐาน (บัตรทอง) สิทธิประกันสังคม และสิทธิสวัสดิการข้าราชการ  สามารถสมทบทุนส่วนตัว (รายเดือน)เพื่ออัปเกรด ในการใช้สิทธิในโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมได้

 

  • นโยบายสร้างงาน สร้างรายได้ แก่ผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ เดือนละ 3,000 บาท

โดยส่งเสริมการจ้างงานในระดับท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านสิ่งแวดล้อม เช่นการดูแลสิ่งแวดล้อม ศูนย์รับบริจาคสิ่งของเหลือใช้งานประชาสัมพันธ์ชุมชน และหน่วยงานราชการ โดยจ้างงานผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ว่างงาน เพื่อเป็นรายได้เสริม และสร้างกิจกรรมทางสัคม

สร้างความผูกพันในชุมชน ผลักดันเบี้ยคนพิการ เดือนละ 3,000 บาท เพื่อส่งเสรีมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

 

  • นโยบายระบบขนส่งมวลชน เข้าถึง เท่าเทียม

พัฒนาระบบขนส่งมวลชน ระหว่างเมืองใหญ่ทั่วประเทศให้มีความทันสมัย และสะดวกสบายยิ่งขึ้น รวมถึงพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในหัวเมืองหลักแต่ละภูมิภาคให้ทัดเทียมกัน เพื่อให้การเดินทางทั่วประเทศไทยเป็นเรื่องง่ายและราคาไม่แพง

 

ซึ่งแคมเปญการหาเสียง "ว้าวไทยแลนด์"นี้ นายวราวุธ ได้ประกาศไว้ในการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 1 /2566 เมื่อ 20 ม.ค.66 โดยระบุว่า นโยบายทั้งหมดนี้เกิดจากการระดมความเห็นของพรรค และประชาชนทุกกลุ่ม จนได้ข้อสรุปว่าจะต้องกำหนดนโยบายเชิงรุกและสร้างมุมมองใหม่ๆ โดยใช้ "กรีน" หรือสิ่งแวดล้อม เป็นแกนหลักในการกำหนดนโยบาย เพื่อให้สอดรับกับ

 

การเปลี่ยนแปลงเมกะเทรนด์ของโลก "เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ยั่งยืนเพื่อลุกหลานไทย"โดยเน้นไปที่การสร้างเศรษฐกิจสีเขียว  พลังงานสะอาด เมืองสีเขียว สิ่งแวดล้อมสีเขียว ท่องเที่ยวยั่งยืน อาหารแห่งอนาคต เกษตรกรสีเขียว สาธารณสุขเชิงป้องกัน และการเมืองที่สร้างสรรค์

 

นายวราวุธ ยังบอกว่า ทางพรรคยังมีการนำเสนอนโยบายรายย่อยที่มาจากการลงพื้นที่ "รับฟัง ทำจริง" และเป็นนโยบายที่ตรงความต้องการของประชาชนในแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริง

 

โดยทั้งหมดจะถูกนำเสนอผ่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และผู้สมัคร ส.ส.ของพรรคในคราวต่อไปและเชื่อมั่นว่าประชาชนจะตอบรับทุกนโยบายของพรรคอย่างดี

 

 

TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ