เช็กที่นี่! รายชื่อว่าที่ ส.ส.พรรคก้าวไกล รวม 151 คน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เปิดรายชื่อว่าที่ ส.ส.พรรคก้าวไกล รวม 151 คน ก่อนจัดตั้งรัฐบาล 2566

ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้า กรณี คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รายงาน ผลการนับคะแนนเลือกตั้งปี 2566 อย่างเป็นทางการ โดยเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 มีผู้มาใช้สิทธิ์ 39,514,973 คน คิดเป็น 75.71% ของจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

สำหรับ พรรคก้าวไกล มี ส.ส.เขต คะแนนนำ 112 ที่นั่ง คะแนนบัญชีรายชื่อ 14,438,851 คิดเป็น 39 ที่นั่ง รวมมี ส.ส.ทั้งหมด 151 ที่นั่ง โดยมีรายชื่อ ดังต่อไปนี้

เลือกตั้ง 2566 : "เพื่อไทย" ยินดี "ก้าวไกล" ขอบคุณประชาชนมาใช้สิทธิ หนุนฝ่ายประชาธิปไตย

เลือกตั้ง 2566 : “พิธา” พร้อมเป็นนายกฯ ประกาศตั้งรัฐบาล 6 พรรค 309 เสียง

เลือกตั้ง2566 : ปิดตำนานงูเห่า "อนาคตใหม่-ก้าวไกล" ตายยกรัง

ส.ส.เขต 112 ที่นั่ง

กรุงเทพมหานคร

นายปารเมศ วิทยารักษ์สรรค์ กรุงเทพมหานคร เขต 1

นางสาวธิษะณา ชุณหะวัณ กรุงเทพมหานคร เขต 2

นายจรยุทธ จตุรพรประสิทธิ์ กรุงเทพมหานคร เขต 3

นายภัณฑิล น่วมเจิม กรุงเทพมหานคร เขต 4

นายเฉลิมชัย กุลาเลิศ กรุงเทพมหานคร เขต 5

นายกัณตภณ ดวงอัมพร กรุงเทพมหานคร เขต 6

นางสาวภัสริน รามวงศ์ กรุงเทพมหานคร เขต 7

นายชยพล สท้อนดี กรุงเทพมหานคร เขต 8

นายศุภณัฐ มีนชัยนันท์ กรุงเทพมหานคร เขต 9

นายเอกราช อุดมอำนวย กรุงเทพมหานคร เขต 10

นางสาวศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ กรุงเทพมหานคร เขต 11

นายภูริวรรธก์ ใจสำราญ กรุงเทพมหานคร เขต 12

เรือโทธนเดช เพ็งสุข กรุงเทพมหานคร เขต 13

นางสาวสิริลภัส กองตระการ กรุงเทพมหานคร เขต 14

นายวิทวัส ติชะวาณิชย์ กรุงเทพมหานคร เขต 15

นางสาวพิมพ์กาญจน์ กีรติวิราปกรณ์ กรุงเทพมหานคร เขต 16

นายวีรวุธ รักเที่ยง กรุงเทพมหานคร เขต 17

นายธีรัจชัย พันธุมาศ กรุงเทพมหานคร เขต 18

นายกันต์พงษ์ ประยูรศักดิ์ กรุงเทพมหานคร เขต 19

นายณัฐพงศ์ เปรมพูลสวัสดิ์ กรุงเทพมหานคร เขต 21

นายสุภกร ตันติไพบูลย์ธนะ กรุงเทพมหานคร เขต 22

นายปิยรัฐ จงเทพ กรุงเทพมหานคร เขต 23

นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร กรุงเทพมหานคร เขต 24

นางสาวแอนศิริ วลัยกนก กรุงเทพมหานคร เขต 25

นายไชยามพวาน มั่นเพียรจิตต์ กรุงเทพมหานคร เขต 26

นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ กรุงเทพมหานคร เขต 27

นางสาวรักชนก ศรีนอก กรุงเทพมหานคร เขต 28

นางสาวทิสรัตน์ เลาหพล กรุงเทพมหานคร เขต 29

นายธัญธร ธนินวัฒนาธร กรุงเทพมหานคร เขต 30

นายสิริน สงวนสิน กรุงเทพมหานคร เขต 31

นางสาวปวิตรา จิตตกิจ กรุงเทพมหานคร เขต 32

นายพงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ กรุงเทพมหานคร เขต 33

 

ระยอง

นางสาวกมนทรรศน์ กิตติสุนทรสกุล ระยอง เขต 1

นายกฤช ศิลปชัย ระยอง เขต 2

นายนครชัย ขุนณรงค์ ระยอง เขต 3

นายชุติพงศ์ พิภพภิญโญ ระยอง เขต 4

นางสว่างจิตต์ เลาหะโรจนพันธ์ ระยอง เขต 5

 

ชลบุรี

นายวรท ศิริรักษ์ ชลบุรี เขต 1

นางสาววรรณิดา นพสิทธิ์ ชลบุรี เขต 2

นายชวาล พลเมืองดี ชลบุรี เขต 3

นางสาวกฤษฏิ์ ชีวะธรรมานนท์ ชลบุรี เขต 6

นายสหัสวัต คุ้มคง ชลบุรี เขต 7

นายจรัส คุ้มไข่น้ำ ชลบุรี เขต 8

นายยอดชาย พึ่งพร ชลบุรี เขต 9

 

นครสวรรค์

นายกฤษฐ์หิรัญ เลิศอุฤทธิ์ภักดี นครสวรรค์ เขต 1

 

เชียงใหม่

นางสาวเพชรรัตน์ ใหม่ชมภู เชียงใหม่ เขต 1

นางสาวการณิก จันทดา เชียงใหม่ เขต 2

นายณัฐพล โตวิจักษณ์ชัยกุล เชียงใหม่ เขต 3

นางสาวพุธิตา ชัยอนันต์ เชียงใหม่ เขต 4

ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรพรรณ จันตาเรือง เชียงใหม่ เขต 6

นายสมดุลย์ อุตเจริญ เชียงใหม่ เขต 7

นายภัทรพงษ์ ลีลาภัทร์ เชียงใหม่ เขต 8

 

นนทบุรี

นายสุรพันธ์ ไวยากรณ์ นนทบุรี เขต 1

นางปัญญารัตน์ นันทภูษิตานนท์ นนทบุรี เขต 2

นายอนุสรณ์ แก้ววิเชียร นนทบุรี เขต 3

นายนพดล ทิพยชล นนทบุรี เขต 4

นายปรีติ เจริญศิลป์ นนทบุรี เขต 5

นายคุณากร มั่นนทีรัย นนทบุรี เขต 6

นายเกียรติคุณ ต้นยาง นนทบุรี เขต 7

นายนนท์ ไพศาลลิ้มเจริญกิจ นนทบุรี เขต 8

 

นครปฐม

นายกิตติภณ ปานพรหมมาศ นครปฐม เขต 4

นายชิษณุพงศ์ ตั้งเมธากุล นครปฐม เขต 6

 

ปทุมธานี

นายสรวีย์ ศุภปณิตา ปทุมธานี เขต 1

นายเจษฎา ดนตรีเสนาะ ปทุมธานี เขต 2

นางสาวชลธิชา แจ้งเร็ว ปทุมธานี เขต 3

นายสกล สุนทรวาณิชย์กิจ ปทุมธานี เขต 4

นายเชตวัน เตือประโคน ปทุมธานี เขต 6

นายประสิทธิ์ ปัทมผดุงศักดิ์ ปทุมธานี เขต 7

 

ภูเก็ต

ว่าที่ร้อยตรีสมชาติ เตชถาวรเจริญ ภูเก็ต เขต 1

นายเฉลิมพงศ์ เเสงดี เขต 2

นายฐิติกันต์ ฐิติพฤฒิกุล ภูเก็ต เขต 3

 

สมุทรสาคร

นายณัฐพงษ์ สุมโนธรรม สมุทรสาคร เขต 1

นายศิริโรจน์ ธนิกกุล สมุทรสาคร เขต 2

นายศิรสิทธิ์ สงนุ้ย สมุทรสาคร เขต 3

 

สมุทรปราการ

นางสาวพนิดา มงคลสวัสดิ์ สมุทรปราการ เขต 1

นางสาวรัชนก สุขประเสริฐ สมุทรปราการ เขต 2

นายพิชัย แจ้งจรรยาวงศ์ สมุทรปราการ เขต 3

นายวุฒินันท์ บุญชู สมุทรปราการ เขต 4

นางสาวนิตยา มีศรี สมุทรปราการ เขต 5

นายวีรภัทร คันธะ สมุทรปราการ เขต 6

นายบุญเลิศ แสงพันธุ์ สมุทรปราการ เขต 7

นายตรัยวรรธน์ อิ่มใจ สมุทรปราการ เขต 8

 

จันทบุรี

นายวรายุทธ ทองสุข จันทบุรี เขต 1

นางสาวปรัชญาวรรณ ไชยสืบ จันทบุรี เขต 2

นางสาวญาณธิชา บัวเผื่อน จันทบุรี เขต 3

 

เชียงราย

นายชิตวัน ชินอนุวัฒน์ เชียงราย เขต 1

นายฐากูร ยะแสง เชียงราย เขต 3

นางจุฬาลักษณ์ ขันสุธรรม เชียงราย เขต 6

 

ตาก

นายคริษฐ์ ปานเนียม ตาก เขต 1

นายรัชต์พงศ์ สร้อยสุวรรณ ตาก เขต 2

 

ขอนแก่น

นายวีรนันท์ ฮวดศรี ขอนแก่น เขต 1

นายอิทธิพล ชลธราศิริ ขอนแก่น เขต 2

นายชัชวาล อภิรักษ์มั่นคง ขอนแก่น เขต 3

 

พระนครศรีอยุธยา

นายทวิวงศ์ โตทวิวงศ์ พระนครศรีอยุธยา เขต 1

นายชริน วงศ์พันธ์เที่ยง พระนครศรีอยุธยา เขต 2

 

ฉะเชิงเทรา

นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ ฉะเชิงเทรา เขต 4

 

นครราชสีมา

นายฉัตร สุภัทรวณิชย์ นครราชสีมา เขต 1

นายปิยชาติ รุจิพรวศิน นครราชสีมา เขต 2

นายศุทธสิทธิ์ พจน์ฐศักดิ์ นครราชสีมา เขต 3

 

ตราด

นายศักดินัย นุ่มหนู ตราด เขต 1

 

ลำปาง

นางทิพา ปวีณาเสถียร ลำปาง เขต 1

นายชลธานี เชื้อน้อย ลำปาง เขต 3

นางสาวรภัสสรณ์ นิยะโมสถ ลำปาง เขต 4

 

มุกดาหาร

นายณกร ชารีพันธ์ มุกดาหาร เขต 2

 

อุดรธานี

นายณัฐพงษ์ พิพัฒน์ไชยศิริ อุดรธานี เขต 1

 

พิษณุโลก

นายปดิพัทธ์ สันติภาดา พิษณุโลก เขต 1

นายศุภปกรณ์ กิตยาธิคุณ พิษณุโลก เขต 5

 

ปราจีนบุรี

นายวุฒิพงศ์ ทองเหลา ปราจีนบุรี เขต 2

 

สมุทรสงคราม

นายอานุภาพ ลิขิตอำนวยชัย สมุทรสงคราม เขต 1

 

ลำพูน

นายวิทวิสิทธิ์ ปันสวนปลูก ลำพูน เขต 1

 

สระบุรี

นายสรพัช ศรีปราชญ์ สระบุรี เขต 1

 

ลพบุรี

นายสาธิต ทวีผล ลพบุรี เขต 2

ส.ส.บัญชีรายชื่อ 39 ที่นั่ง

1. นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ 

2. นายชัยธวัช ตุลาธน 

3. นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล 

4. นายเซีย จำปาทอง 

5. นายอภิสิทธิ์ ไล่สัตรูไกล 

6. นายอภิชาติ ศิริสุนทร 

7. นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร 

8. นายรังสิมันต์ โรม 

9. นายสิทธิพล วิบูลย์ธนากุล 

10. นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ 

11. นายพริษฐ์ วัชรสินธุ 

12. นายณัฐวุฒิ บัวประทุม 

13. นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ 

14. นางสาวเบญจา แสงจันทร์ 

15. นายชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร 

16. นายธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ 

17. นายวาโย อัศวรุ่งเรือง 

18. นายประเสริฐพงษ์ ศรนุวัตร์ 

19. นายมานพ คีรีภูวดล 

20. นายรอมฎอน ปันจอร์ 

21. นายกรุณพล เทียนสุวรรณ 

22. นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล 

23. นายพูนศักดิ์ จันทร์จำปี 

24. นายศุภโชติ ไชยสัจ 

25. นางสาวศนิวาร บัวบาน

26. นายนิติพล ผิวเหมาะ 

27. นางสาวณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ (ลาออก)

28. นายปารมี ไวจงเจริญ 

29. นายวรภพ วิริยะโรจน์ 

30. นายสุรวาท ทองบุ 

31. นายคำพอง เทพาคำ 

32. นางสาววรรณวิภา ไม้สน 

33. นายเลาฟั้ง บัณฑิตเทอดสกุล 

34. นายองค์การ ชัยบุตร 

35. นางสาวชุติมา คชพันธ์ 

36. นายจุลพงศ์ อยู่เกษ 

37. นางสาวกัลยพัชร รจิตโรจน์ 

38. นายณรงเดช อุฬารกุล 

39. นางสาวภคมน หนุนอนันต์

40. นายสุเทพ อู่อ้น  

PR - ตารางคะแนน-2_B PR - ตารางคะแนน-2_B
TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ