เปิดรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 คืออะไร? ทำไมก้าวไกล ต้องเดินเกมแก้ไข


โดย PPTV Online

เผยแพร่
รัฐธรรมนูญ มาตรา 272 คืออะไร? สำคัญกับการโหวตนายกฯมากแค่ไหน ทำไม “ก้าวไกล” ต้องเดินเกมแก้ไข!

จากกรณีพรรคก้าวไกล เตรียมเข้ายื่นร่างกฎหมาย เแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 เพื่อยกเลิกอำนาจ ส.ว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรี ภายหลังที่ประชุมรัฐสภา มีมติไม่เห็นชอบ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 30 ซึ่งหลายคนคงเกิดข้อสงสัยว่ามาตรา 272 คืออะไร และทำไมต้องแก้ไข!

ทั้งนี้สำหรับมาตรา 272 อยู่ในบทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญ โดยบัญญัติว่า ในระหว่างห้าปีแรกนับแต่วันที่มีรัฐสภาชุดแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ การให้ ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้ดําเนินการตามมาตรา 159

คอนเทนต์แนะนำ
ย้อนปมแก้มาตรา 272 "ปิดสวิตช์ ส.ว." ชงเข้าสภา 6 ครั้ง ถูกตีตกทั้งหมด
แก้มาตรา 272 ปิดสวิตซ์ ส.ว. ใช้เสียงวุฒิสภามากกว่าโหวต "พิธา" นั่งนายกฯ
ขั้นตอนแก้รัฐธรรมนูญ ฝ่ากระบวนการหลัก-เงื่อนไขสำคัญในรัฐสภา

 

 

เว้นแต่ การพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 159 วรรคหนึ่ง ให้กระทําในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา และมติที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 159 วรรคสาม ต้องมีคะแนนเสียง มากกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา

"ก้าวไกล" เดินเกม แก้ รธน.ปิดสวิตช์ ส.ว.จ่อยื่นประธานสภาบ่าย 3 นี้

"ปิยบุตร" แนะก้าวไกลปิดสวิตซ์ ส.ว. ก่อนเดินหน้าโหวตนายกฯ

ในระหว่างเวลาตามวรรคหนึ่ง หากมีกรณีที่ไม่อาจแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ใน บัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา 88 ไม่ว่าด้วยเหตุใด และสมาชิกของทั้งสองสภารวมกัน จํานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภาเข้าชื่อเสนอต่อประธานรัฐสภา ขอให้รัฐสภามีมติยกเว้นเพื่อไม่ต้องเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีจากผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมือง แจ้งไว้ตามมาตรา 88 ในกรณีเช่นนั้น ให้ประธานรัฐสภาจัดให้มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาโดยพลัน และในกรณีที่รัฐสภามีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของ ทั้งสองสภาให้ยกเว้นได้ ให้ดําเนินการตามวรรคหนึ่งต่อไป โดยจะเสนอชื่อผู้อยู่ในบัญชีรายชื่อท่ีพรรคการเมือง แจ้งไว้ตามมาตรา 88 หรือไม่ก็ได้

โดยสรุปได้ว่า มาตรา 272 ได้บัญญัติให้อำนาจ ส.ว.ในช่วง 5 ปีแรก มีอำนาจโหวตนายกรัฐมนตรี ร่วมกับ ส.ส. ทั้งนี้หากมีการแก้ไข หรือยกเลิกมาตรา 272 จะทำให้กระบวนการเลือกนายกรัฐมนตรี เหลือพียงขั้นตอนตามมาตรา 159 ซึ่งจะทำให้การเลือกนายกรัฐมนตรีเหลือเพียงเสียงข้างมากจาก ส.ส.เท่านั้น

ทั้งนี้สำหรับมาตรา 159 บัญญัติว่า ให้สภาผู้แทนราษฎร พิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี จากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 160 และผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองแจ้งไว้ตามมาตรา 88 เฉพาะจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่มีสมาชิกได้รับเลือกเป็น ส.ส.ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร

การเสนอชื่อต้องมีสมาชิกรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนสามชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร

มติของสภาผู้แทนราษฎรที่เห็นชอบการแต่งตั้งบุคคลใดให้เป็นนายกรัฐมนตรี ต้องกระทำโดยการลงคะแนนโดยเปิดเผย และมีคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยูของสภาผู้แทนราษฎร

แก้ไขมาตรา272

 

คอนเทนต์แนะนำ
เปิดรายชื่อ ส.ส.-ส.ว.ไม่โหวต "พิธา" นั่งนายกฯ คนที่ 30
ดีเซลขึ้น 5 บาท/ลิตร ต้นทุนขนส่งเพิ่มแน่ 10% จ่อปรับราคาสินค้า
ผลวอลเลย์บอลเนชั่นส์ ลีก 2023 รอบ 8 ทีมสุดท้าย ตุรกี ชนะ อิตาลี 3-0

TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ