ขั้นตอนแก้รัฐธรรมนูญ ฝ่ากระบวนการหลัก-เงื่อนไขสำคัญในรัฐสภา


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ไล่เลียงขั้นตอนแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 2560 รวม 8 กระบวนการหลัก ฝ่าด่าน 3 เงื่อนไขสำคัญในรัฐสภา

จากกรณีพรรคก้าวไกล เตรียมเข้ายื่นร่างกฎหมาย เแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 เพื่อยกเลิกอำนาจ ส.ว.ในการเลือกนายกรัฐมนตรี ภายหลังที่ประชุมรัฐสภา มีมติไม่เห็นชอบ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ เป็นนายกรัฐมนตรี คนที่ 30

ทั้งตามรัฐธรรมนูญ 2560 มีบทบัญญัติ เกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ไว้ในหมวด 15 มาตรา 255 และมาตรา 256

โดยมาตรา 255 บัญญัติว่า การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่เป็นการเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบของรัฐ จะกระทํามิได้

คอนเทนต์แนะนำ
ย้อนปมแก้มาตรา 272 "ปิดสวิตช์ ส.ว." ชงเข้าสภา 6 ครั้ง ถูกตีตกทั้งหมด
แก้มาตรา 272 ปิดสวิตซ์ ส.ว. ใช้เสียงวุฒิสภามากกว่าโหวต "พิธา" นั่งนายกฯ
เปิดรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 คืออะไร? ทำไมก้าวไกล ต้องเดินเกมแก้ไข

 

 

 

ขณะที่มาตรา 256 บัญญัติว่า ภายใต้บังคับมาตรา 255 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ให้กระทําได้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้

(1) ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องมาจากคณะรัฐมนตรี หรือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร หรือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาจํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา หรือจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคนตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

(2) ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมต้องเสนอเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมต่อรัฐสภาและให้รัฐสภาพิจารณาเป็นสามวาระ

(3) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด เท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา ซึ่งในจํานวนนี้ต้องมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา

(4) การพิจารณาในวาระที่สองขั้นพิจารณาเรียงลําดับมาตรา โดยการออกเสียงในวาระที่สองนี้ ให้ถือเสียงข้างมากเป็นประมาณ แต่ในกรณีที่เป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่ประชาชนเป็นผู้เสนอ ต้องเปิดโอกาสให้ผู้แทนของประชาชนที่เข้าชื่อกันได้แสดงความคิดเห็นด้วย

(5) เมื่อการพิจารณาวาระที่สองเสร็จสิ้นแล้ว ให้รอไว้สิบห้าวัน เมื่อพ้นกําหนดนี้แล้วให้รัฐสภาพิจารณาในวาระที่สามต่อไป

(6) การออกเสียงลงคะแนนในวาระที่สามขั้นสุดท้าย ให้ใช้วิธีเรียกชื่อและลงคะแนนโดยเปิดเผย และต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยในการที่จะให้ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญมากกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา โดยในจํานวนนี้ต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคการเมืองที่สมาชิก มิได้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรี ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เห็นชอบด้วย ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบของทุกพรรคการเมืองดังกล่าวรวมกัน และมีสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า หนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของวุฒิสภา

(7) เมื่อมีการลงมติเห็นชอบตาม (6) แล้ว ให้รอไว้สิบห้าวัน แล้วจึงนําร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย และให้นําความในมาตรา 81 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

(8) ในกรณีร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมหมวด 1 บททั่วไป หมวด 2 พระมหากษัตริย์ หรือหมวด 15 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะ ต้องห้ามของผู้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญ หรือเรื่องที่เกี่ยวกับหน้าที่หรืออํานาจของศาล หรือองค์กรอิสระ หรือเรื่องที่ทําให้ศาลหรือองค์กรอิสระไม่อาจปฏิบัติตามหน้าที่หรืออํานาจได้ ก่อนดําเนินการ ตาม (7) ให้จัดให้มีการออกเสียงประชามติตามกฎหมายว่าด้วยการออกเสียงประชามติ ถ้าผลการออกเสียงประชามติเห็นชอบด้วยกับร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม จึงให้ดําเนินการตาม (7) ต่อไป

"ก้าวไกล" เดินเกม แก้ รธน.ปิดสวิตช์ ส.ว.จ่อยื่นประธานสภาบ่าย 3 นี้

บช.น. แนะเลี่ยงเส้นทางมุ่งหน้าแยกปทุมวัน ผู้ชุมนุมนัดรวมตัวหน้าหอศิลป์

ทั้งนี้ตามบทบัญญัติดังกล่าวสามารถสรุปได้ง่ายๆ คือ ญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ต้องมาจาก 1.คณะรัฐมนตรี 2. ส.ส.จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ (หากสภามี ส.ส.ครบ 500 คน จะต้องใช้เสียง ส.ส.100 เสียงในการเสนอญัตติ) 3.ส.ส.และ ส.ว.จํานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา (หากรัฐสภามี ส.ส.และส.ว.ครบจำนวน 750 คน จะต้องใช้เสียง 150 เสียง ในการเสนอญัตติ)  และ 5.ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไม่น้อยกว่า 50,000 คน

โดยรัฐสภาจะพิจารณา 3 วาระ โดยในวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการ ต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิกทั้งหมด เท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา (หากรัฐสภามี ส.ส.และส.ว.ครบจำนวน 750 คน จะต้องใช้เสียง 376 เสียง) และในจํานวนนี้ต้องมี ส.ว.เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ (หากมี ส.ว.ครบ 250 คน จะต้องได้เสียงเห็นชอบจาก ส.ว.จำนวน 84 เสียงขึ้นไป )

ส่วนวาระที่สองขั้นพิจารณา ให้ถือเสียงข้างมากเป็นหลัก โดยเมื่อรพิจารณาวาระที่สองเสร็จแล้ว ให้รอ 15 วัน ก่อนให้รัฐสภาพิจารณาในวาระที่สาม

ส่วนการพิจารณาในวาระที่สามขั้นสุดท้าย ต้องมีคะแนนเสียงเห็นชอบด้วยมากกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนสมาชิก ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา (หากรัฐสภามี ส.ส.และส.ว.ครบจำนวน 750 คน จะต้องใช้เสียง 376 เสียง) โดยในจํานวนนี้ต้องมี ส.ส.จากพรรคการเมืองที่สมาชิกมิได้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรี ประธานสภาหรือรองประธานสภา เห็นชอบด้วย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุกพรรคการเมืองดังกล่าวรวมกัน (จุดนี้ตัวเลขยังสรุปชัดเจนไม่ได้) และมี ส.ว.เห็นชอบด้วยไม่น้อยกว่า หนึ่งในสามของจํานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ (หากมี ส.ว.ครบ 250 คน จะต้องได้เสียงเห็นชอบจาก ส.ว.จำนวน 84 เสียงขึ้นไป)

คอนเทนต์แนะนำ
เปิดรายชื่อ ส.ส.-ส.ว.ไม่โหวต "พิธา" นั่งนายกฯ คนที่ 30
ดีเซลขึ้น 5 บาท/ลิตร ต้นทุนขนส่งเพิ่มแน่ 10% จ่อปรับราคาสินค้า
ผลวอลเลย์บอลเนชั่นส์ ลีก 2023 รอบ 8 ทีมสุดท้าย ตุรกี ชนะ อิตาลี 3-0

TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ