เปิดรายชื่อ 314 สส. นั่งร้านรัฐบาลเพื่อไทย-11พรรคการเมือง


โดย PPTV Online

เผยแพร่
เปิดชัดๆ! รายชื่อ 314 สส. จาก 12 พรรคการเมือง นั่งร้าน "รัฐบาลเพื่อไทย" ใครเป็นใคร…ไปดูกัน

จากกรณีพรรคเพื่อไทย ร่วมกับพรรคการเมือง 11 พรรค รวมเสียงข้างมาก 314 เสียงจัดตั้งรัฐบาล ประกอบด้วย ประกอบด้วย พรรคเพื่อไทย พรรคภูมิใจไทย พรรคพลังประชารัฐ พรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคประชาชาติ พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคชาติพัฒนากล้า พรรคเพื่อไทรวมพลัง พรรคเสรีรวมไทย พรรคพลังสังคมใหม่ พรรคท้องที่ไทย

“พีพีทีวี” จึงขอพาไปทำความรู้จักกับ 314 สส. จากทั้งหมด 12 พรรคการเมือง ที่จะร่วมจัดตั้งรัฐบาลนั้น...เป็นใครกันบ้าง

"เพื่อไทย" จับมือ 11 พรรค จัดตั้งรัฐบาล 314 เสียง พรรค 2 ลุงมาครบ

“ชลน่าน” ยันมีแผนลาออกหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ตามที่ประกาศไว้

คอนเทนต์แนะนำ
56 คำอวยพร "วันแม่2566" เตรียมประโยคสุดซึ้ง "บอกรักแม่"

สส.พรรคเพื่อไทย 141 คน ประกอบด้วย สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 112 คน และ สส.แบบบัญชีรายชื่อ 29 คน

สส.แบบแบ่งเขต 112 คน ประกอบด้วย

กรุงเทพมหานคร

นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ กรุงเทพมหานคร เขต 20

อุดรธานี

นางหทัยรัตน์ เพชรพนมพร อุดรธานี เขต 2

นายภาณุ พรวัฒนา อุดรธานี เขต 4

นายกรวีร์ สาราคำ อุดรธานี เขต 5

นายธีระชัย แสนแก้ว อุดรธานี เขต 7

นายเกรียงศักดิ์ ฝ้ายสีงาม อุดรธานี เขต 8

นายวัชระพล ขาวขำ อุดรธานี เขต 9

นางเทียบจุฑา ขาวขำ อุดรธานี เขต 10

ขอนแก่น

นายภาควัต ศรีสุรพล ขอนแก่น เขต 5

นายสิงหภณ ดีนาง ขอนแก่น เขต 6

นายสุรพจน์ เตาะเจริญสุข ขอนแก่น เขต 7

นางสาววิภาณี ภูคำวงศ์ ขอนแก่น เขต 8

นางสาวสรัสนันท์ อรรณนพพร ขอนแก่น เขต 9

นายวันนิวัติ สมบูรณ์ ขอนแก่น เขต 10

นครราชสีมา

นางสาวณัฐจิรา อิ่มวิเศษ นครราชสีมา เขต 4

นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล นครราชสีมา เขต 5

นายโกศล ปัทมะ นครราชสีมา เขต 6

นางสาวปิยะนุช ยินดีสุข นครราชสีมา เขต 7

นายนิกร โสมกลาง นครราชสีมา เขต 8

นายอภิชา เลิศพชรกมล นครราชสีมา เขต 10

นายอาทิตย์ หวังศุภกิจโกศล นครราชสีมา เขต 11

นายนรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล นครราชสีมา เขต 12

นายพชร จันทรรวงทอง นครราชสีมา เขต 13

นายศิรสิทธิ์ เลิศด้วยลาภ นครราชสีมา เขต 14

นายรชตะ ด่านกุล นครราชสีมา เขต 15

นายพรเทพ ศิริโรจนกุล นครราชสีมา เขต 16

เชียงใหม่

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ เชียงใหม่ เขต 5

นางสาวศรีโสภา โกฏคำลือ เชียงใหม่ เขต 10

ร้อยเอ็ด

นายฉลาด ขามช่วง ร้อยเอ็ด เขต 2

นายนรากร นาเมืองรักษ์ ร้อยเอ็ด เขต 4

นางสาวจิราพร สินธุไพร ร้อยเอ็ด เขต 5

นายกิตติ สมทรัพย์ ร้อยเอ็ด เขต 6

นางสาวชญาภา สินธุไพร ร้อยเอ็ด เขต 8

สุรินทร์

นายชูชัย มุ่งเจริญพร สุรินทร์ เขต 2

นายพรเทพ พูนศรีธนากูล สุรินทร์ เขต 4

นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม สุรินทร์ เขต 5

ศรีสะเกษ

นายธเนศ เครือรัตน์ ศรีสะเกษ เขต 1

นายสุรชาติ ชาญประดิษฐ์ ศรีสะเกษ เขต 2

นายภูมินทร์ ลีธีระประเสริฐ ศรีสะเกษ เขต 4

นายอมรเทพ สมหมาย ศรีสะเกษ เขต 5

นายวีระพล จิตสัมฤทธิ์ ศรีสะเกษ เขต 6

นางสาววิลดา อินฉัตร ศรีสะเกษ เขต 7

นางนุชนาถ จารุวงษ์เสถียร ศรีสะเกษ เขต 9

นครพนม

นายภูมิพัฒน์ พชรทรัพย์ นครพนม เขต 1

นางมนพร เจริญศรี นครพนม เขต 2

อุบลราชธานี

นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ อุบลราชธานี เขต 1

นางสาวกิตติ์ธัญญา วาจาดี อุบลราชธานี เขต 4

นางสาวธัญธารีย์ สันตพันธุ์ อุบลราชธานี เขต 6

นางสาวสุดารัตน์ พิทักษ์พรพัลลภ อุบลราชธานี เขต 7

เชียงราย

นางสาวปิยะรัฐชย์ ติยะไพรัช เชียงราย เขต 2

นางสาววิสาระดี เตชะธีราวัฒน์ เชียงราย เขต 4

นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ เชียงราย เขต 5

นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน เชียงราย เขต 7

เลย

นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล เลย เขต 1

นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ เลย เขต 2

นายสมเจตน์ แสงเจริญรัตน์ เลย เขต 4

มหาสารคาม

นายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ มหาสารคาม เขต 1

นายไชยวัฒนา ติณรัตน์ มหาสารคาม เขต 2

นายสรรพภัญญู ศิริไปล์ มหาสารคาม เขต 4

นายจิรวัฒน์ ศิริพานิชย์ มหาสารคาม เขต 5

นายรัฐ คลังแสง มหาสารคาม เขต 6

หนองบัวลำภู

นายสยาม หัตถสงเคราะห์ หนองบัวลำภู เขต 1

นายไชยา พรหมา หนองบัวลำภู เขต 2

นายณพล เชยคำแหง หนองบัวลำภู เขต 3

ชัยภูมิ

นายโอชิษฐ์ เกียรติก้องชูชัย ชัยภูมิ เขต 1

นายเชิงชาย ชาลีรินทร์ ชัยภูมิ เขต 2

นายศิวะ พงศ์ธีระดุลย์ ชัยภูมิ เขต 5

หนองคาย

นางสาวชนก จันทาทอง หนองคาย เขต 2

นายเอกธนัช อินทร์รอด หนองคาย เขต 3

น่าน

นายทรงยศ รามสูต น่าน เขต 1

นายชลน่าน ศรีแก้ว น่าน เขต 2

นายณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ น่าน เขต 3

กาญจนบุรี

นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ กาญจนบุรี เขต 1

นายชูศักดิ์ แม้นทิม กาญจนบุรี เขต 2

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ กาญจนบุรี เขต 4

นายพนม โพธิ์แก้ว กาญจนบุรี เขต 5

อุตรดิตถ์

นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์ อุตรดิตถ์ เขต 1

นายวารุจ ศิริวัฒน์ อุตรดิตถ์ เขต 2

นายรวี เล็กอุทัย อุตรดิตถ์ เขต 3

ลพบุรี

นายสิทธิชัย หล่อประสงค์สุข ลพบุรี เขต 1

นายวรวงศ์ วรปัญญา ลพบุรี เขต 5

สกลนคร

นายอภิชาติ ตีรสวัสดิชัย สกลนคร เขต 1

นางสาวจิรัชยา สัพโส สกลนคร เขต 3

นายพัฒนา สัพโส สกลนคร เขต 4

นางสาวสกุณา สาระนันท์ สกลนคร เขต 6

นายเกษม อุประ สกลนคร เขต 7

นครนายก

พลตำรวจตรีสุรพล บุญมา นครนายก เขต 1

นายเกรียงไกร กิตติธเนศวร นครนายก เขต 2

กาฬสินธุ์

นายวิรัช พิมพะนิตย์ กาฬสินธุ์ เขต 1

นายพลากร พิมพะนิตย์ กาฬสินธุ์ เขต 2

นายทินพล ศรีธเรศ กาฬสินธุ์ เขต 5

นายประเสริฐ บุญเรือง กาฬสินธุ์ เขต 6

ฉะเชิงเทรา

นางฐิติมา ฉายแสง ฉะเชิงเทรา เขต 1

นายศักดิ์ชาย ตันเจริญ ฉะเชิงเทรา เขต 3

สุโขทัย

นางพรรณสิริ กุลนาถศิริ สุโขทัย เขต 1

นายชูศักดิ์ คีรีมาศทอง สุโขทัย เขต 2

นางสาวประภาพร ทองปากน้ำ สุโขทัย เขต 3

นายจักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล สุโขทัย เขต 4

แพร่

นายทศพร เสรีรักษ์ แพร่ เขต 1

นายนิยม วิวรรธนดิฐกุล แพร่ เขต 2

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล แพร่ เขต 3

พิษณุโลก

นายนพพล เหลืองทองนารา พิษณุโลก เขต 2

นางสาวพิมพ์พิชชา ชัยศุภกิจเจริญ พิษณุโลก เขต 4

นครสวรรค์

นายทรงศักดิ์ ส่งเสริมอุดมชัย นครสวรรค์ เขต 2

ลำปาง

นายธนาธร โล่ห์สุนทร ลำปาง เขต 2

บึงกาฬ

นายนิพนธ์ คนขยัน บึงกาฬ เขต 3

ยโสธร

นายบุญแก้ว สมวงศ์ ยโสธร เขต 2

ปทุมธานี

นายมนัสนันท์ หลีนวรัตน์ ปทุมธานี เขต 5

ลำพูน

นายรังสรรค์ มณีรัตน์ ลำพูน เขต 2

สระแก้ว

นายสรวงศ์ เทียนทอง สระแก้ว เขต 3

ชลบุรี

นายอนันต์ ปรีดาสุทธิจิตต์ ชลบุรี เขต 5

สระบุรี

นายอรรถพล วงษ์ประยูร สระบุรี เขต 2

 

สส. แบบบัญชีรายชื่อ 29 คน ประกอบด้วย

1.พลตำรวจโท วิโรจน์ เปาอินทร์

2.นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์

3.นายประเสริฐ จันทรรวงทอง

4.รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ศิรินิล

5.ร้อยตำรวจเอก ดร.เฉลิม อยู่บำรุง

6.นายเกรียง กัลป์ตินันท์

7.ดร.สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ

8.นายสุชาติ ตันเจริญ

9.ดร.สุทิน คลังแสง

10.ศาสตราจารย์พิเศษชัยเกษม นิติสิริ

11.นายสมศักดิ์ เทพสุทิน

12.นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ

13.นายจาตุรนต์ ฉายแสง

14.นายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร

15.นายนพดล ปัทมะ

16.นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์

17.นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์

18.รองศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เพียงเกษ

19.นายนิคม บุญวิเศษ

20.นางสาวขัตติยา สวัสดิผล

21.นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล

22.นางประวีณ์นุช อินทปัญญา

23.นายสุรเกียรติ เทียนทอง

24.นายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์

25.นายดนุพร ปุณณกันต์

26.ดร.อนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด

27.พลเอกพิศาล วัฒนวงษ์คีรี

28.นายสุธรรม แสงประทุม

29.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์

“เพื่อไทย” จับมือ “ภูมิใจไทย” ตั้งรัฐบาล ยันรวมเสียง สส.ได้เกินกึ่งหนึ่งแล้ว

หวานชื่น! “เพื่อไทย-ภูมิใจไทย” ย้ำไม่มี “พรรค 2 ลุง” ในสมการตั้งรัฐบาล

สส.พรรคภูมิใจไทย 71 คน ประกอบด้วย สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 68 คน และ สส.แบบบัญชีรายชื่อ 3 คน

สส.แบบแบ่งเขต 68 คน ประกอบด้วย

บุรีรัมย์

นายสนอง เทพอักษรณรงค์ บุรีรัมย์ เขต 1

นายไชยชนก ชิดชอบ บุรีรัมย์ เขต 2

นายอดิพงษ์ ฐิติพิทยา บุรีรัมย์ เขต 3

นายรังสิกร ทิมาตฤกะ บุรีรัมย์ เขต 4

นายโสภณ ซารัมย์ บุรีรัมย์ เขต 5

นายศักดิ์ ซารัมย์ บุรีรัมย์ เขต 6

นายพรชัย ศรีสุริยันโยธิน บุรีรัมย์ เขต 7

นายไตรเทพ งามกมล บุรีรัมย์ เขต 8

นายรุ่งโรจน์ ทองศรี บุรีรัมย์ เขต 9

นายจักรกฤษณ์ ทองศรี บุรีรัมย์ เขต 10

อ่างทอง

นายภราดร ปริศนานันทกุล อ่างทอง เขต 1

นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล อ่างทอง เขต 2

กระบี่

นายกิตติ กิตติธรกุล กระบี่ เขต 1

นายถิรเดช ตั้งมั่นก่อกิจ กระบี่ เขต 2

นายสฤษฏ์พงษ์ เกี่ยวข้อง กระบี่ เขต 3

ระนอง

นายคงกฤษ ฉัตรมาลีรัตน์ ระนอง เขต 1

อุทัยธานี

นายชาดา ไทยเศรษฐ์ อุทัยธานี เขต 2

นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ อุทัยธานี เขต 1

นครพนม

นายอลงกต มณีกาศนครพนม เขต 3

นายชูกัน กุลวงษา นครพนม เขต 4

ชัยภูมิ

นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์ ชัยภูมิ เขต 3

นายเชวงศักดิ์ เร่งไพบูลย์วงษ์ ชัยภูมิ เขต 6

นราธิวาส

นายซาการียา สะอิ นราธิวาส เขต 4

อำนาจเจริญ

นางสุขสมรวย วันทนียกุล อำนาจเจริญ เขต 1

นางญาณีนาถ เข็มนาค อำนาจเจริญ เขต 2

สงขลา

นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ สงขลา เขต 7

อุบลราชธานี

นายสุทธิชัย จรูญเนตร อุบลราชธานี เขต 5

 

นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย อุบลราชธานี เขต 8

นางสาวตวงทิพย์ จินตะเวช อุบลราชธานี เขต 11

ยโสธร

นายธนพัฒน์ ศรีชนะ ยโสธร เขต 3

เลย

นายธนยศ ทิมสุวรรณ เลย เขต 3

ศรีสะเกษ

นายธนา กิจไพบูลย์ชัย ศรีสะเกษ เขต 3

นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ ศรีสะเกษ เขต 8

ลพบุรี

นางสาวมัลลิกา จิระพันธุ์วาณิช ลพบุรี เขต 3

นายนรินทร์ คลังผา ลพบุรี เขต 4

สุรินทร์

นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร สุรินทร์ เขต 1

นางสาวผกามาศ เจริญพันธ์ สุรินทร์ เขต 3

นายล้ำเลิศ พัวพัฒนโชติ สุรินทร์ เขต 6

นายเรืองวิทย์ คูณวัฒนาพงษ์ สุรินทร์ เขต 7

นางปทิดา ตันติรัตนานนท์ สุรินทร์ เขต 8

พระนครศรีอยุธยา

นางสาวพิมพฤดา ตันจรารักษ์ พระนครศรีอยุธยา เขต 3

นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล พระนครศรีอยุธยา เขต 4

นายประดิษฐ์ สังขจาย พระนครศรีอยุธยา เขต 5

กาฬสินธุ์

นางสาวประภา เฮงไพบูลย์ กาฬสินธุ์ เขต 4

นครราชสีมา

นายพลพีร์ สุวรรณฉวี นครราชสีมา เขต 9

สุราษฎร์ธานี

นายพิชัย ชมภูพล สุราษฎร์ธานี เขต 6

สตูล

นายพิบูลย์ รัชกิจประการ สตูล เขต 1

นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ สตูล เขต 2

นครสวรรค์

นายมานพ ศรีผึ้ง นครสวรรค์ เขต 4

นายพีระเดช ศิริวันสาณฑ์ นครสวรรค์ เขต 5

พิจิตร

นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ พิจิตร เขต 1

นายวินัย ภัทรประสิทธิ์ พิจิตร เขต 2

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ พิจิตร เขต 3

ชัยนาท

นายมณเฑียร สงฆ์ประชา ชัยนาท เขต 2

นครศรีธรรมราช

นายษฐา ขาวขำ นครศรีธรรมราช เขต 7

นางมุกดาวรรณ เลื่องสีนิล นครศรีธรรมราช เขต 8

กาญจนบุรี

นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน กาญจนบุรี เขต 3

เพชรบุรี

นายฤกษ์ อยู่ดี เพชรบุรี เขต 2

มหาสารคาม

นายลัทธชัย โชคชัยวัฒนากร มหาสารคาม เขต 3

สระบุรี

นายวัชรพงศ์ คูวิจิตรสุวรรณ สระบุรี เขต 3

บึงกาฬ

นายสยาม เพ็งทอง บึงกาฬ เขต 1

นายสุวรรณา กุมภิโร บึงกาฬ เขต 2

ประจวบคีรีขันธ์

นายสังคม แดงโชติ ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

ขอนแก่น

นายเอกราช ช่างเหลา ขอนแก่น เขต 4

นายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์ ขอนแก่น เขต 11

พังงา

นายอรรถพล ไตรศรี พังงา เขต 1

ปราจีนบุรี

นายอำนาจ วิลาวัลย์ ปราจีนบุรี เขต 1

นายสฤษดิ์ บุตรเนียร ปราจีนบุรี เขต 3

 

สส.แบบบัญชีรายชื่อ 3 คน ประกอบด้วย

1. นายอนุทิน ชาญวีรกูล

2. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ

3. นายทรงศักดิ์ ทองศรี

 

คอนเทนต์แนะนำ
วันหยุดเดือนสิงหาคม 2566 เช็กวันหยุดยาว-ราชการ-ธนาคาร
รับมือวัยทอง – วิธีสังเกตเข้าข่ายหรือยัง?ก่อนกระดูกพรุน-ปัสสาวะเล็ด
เปิดโปรแกรมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ศึกซี วี.ลีก 2023 รวม 2 สนาม

สส.พรรคพลังประชารัฐ 40 คน ประกอบด้วย สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 39 คน และ สส.แบบบัญชีรายชื่อ 1 คน

สส.แบบแบ่งเขต 39 คน ประกอบด้วย

หนองคาย

นายกระแสร์ ตระกูลพรพงศ์ หนองคาย เขต 1

ชัยภูมิ

นางสาวกาญจนา จังหวะ ชัยภูมิ เขต 4

นายอัครแสนคีรี โล่ห์วีระ ชัยภูมิ เขต 7

สระแก้ว

นางขวัญเรือน เทียนทอง สระแก้ว เขต 1

นางสาวตรีนุช เทียนทอง สระแก้ว เขต 2

ปัตตานี

นายคอซีย์ มามุ ปัตตานี เขต 2

ราชบุรี

นางบุญยิ่ง นิติกาญจนา ราชบุรี เขต 2

นายจตุพร กมลพันธ์ทิพย์ ราชบุรี เขต 3

นายชัยทิพย์ กมลพันธ์ทิพย์ ราชบุรี เขต 5

กาฬสินธุ์

นายจำลอง ภูนวนทา กาฬสินธุ์ เขต 3

พะเยา

นายธรรมนัส พรหมเผ่า พะเยา เขต 1

นายอนุรัตน์ ตันบรรจง พะเยา เขต 2

นายจีรเดช ศรีวิราช พะเยา เขต 3

พังงา

นายฉกาจ พัฒนกิจวิบูลย์ พังงา เขต 2

สงขลา

นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สงขลา เขต 4

สกลนคร

นายชัยมงคล ไชยรบ สกลนคร เขต 5

สิงห์บุรี

นายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ สิงห์บุรี เขต 1

ตรัง

นายทวี สุระบาล ตรัง เขต 2

เชียงใหม่

นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ เชียงใหม่ เขต 9

เพชรบูรณ์

นางสาวพิมพ์พร พรพฤฒิพันธุ์ เพชรบูรณ์ เขต 1

นายจักรัตน์ พั้วช่วย เพชรบูรณ์ เขต 2

นายบุญชัย กิตติธาราทรัพย์ เพชรบูรณ์ เขต 3

นายวรโชติ สุคนธ์ขจร เพชรบูรณ์ เขต 4

นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์ เพชรบูรณ์ เขต 5

นายอัคร ทองใจสด เพชรบูรณ์ เขต 6

แม่ฮ่องสอน

นายปกรณ์ จีนาคำ แม่ฮ่องสอน เขต 1

กำแพงเพชร

นายไผ่ ลิกค์ กำแพงเพชร เขต 1

นายเพชรภูมิ อาภรณ์รัตน์ กำแพงเพชร เขต 2

นายอนันต์ ผลอำนวย กำแพงเพชร เขต 3

นายปริญญา ฤกษ์หร่าย กำแพงเพชร เขต 4

ตาก

นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข ตาก เขต 3

ร้อยเอ็ด

นางรัชนี พลซื่อ ร้อยเอ็ด เขต 3

มุกดาหาร

นายวิริยะ ทองผา มุกดาหาร เขต 1

ชลบุรี

นายสะถิระ เผือกประพันธุ์ ชลบุรี เขต 10

นราธิวาส

นายอามินทร์ มะยูโซ๊ะ นราธิวาส เขต 2

นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ นราธิวาส เขต 3

นครศรีธรรมราช

นายสุธรรม จริตงาม นครศรีธรรมราช เขต 6

สระบุรี

นายองอาจ วงษ์ประยูร สระบุรี เขต 4

ฉะเชิงเทรา

นายอรรถกร ศิริลัทธยากร ฉะเชิงเทรา เขต 2

 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ 1 คน

1. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ

 

สส.พรรครวมไทยสร้างชาติ 36 คน ประกอบด้วย สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 23 คน และ สส.แบบบัญชีรายชื่อ 3 คน

โดย สส.แบบแบ่งเขต 23 คน ประกอบด้วย

สุราษฎร์ธานี

นางสาวกานสินี โอภาสรังสรรค์ สุราษฎร์ธานี เขต 1

นายพิพิธ รัตนรักษ์ สุราษฎร์ธานี เขต 2

นางสาววชิราภรณ์ กาญจนะ สุราษฎร์ธานี เขต 3

นายพันธ์ศักดิ์ บุญแทน สุราษฎร์ธานี เขต 4

นายปรเมษฐ์ จินา สุราษฎร์ธานี เขต 5

นายธานินท์ นวลวัฒน์ สุราษฎร์ธานี เขต 7

ราชบุรี

นางสาวกุลวลี นพอมรบดี ราชบุรี เขต 1

นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ ราชบุรี เขต 4

ชลบุรี

นายจิรวุฒิ สิงห์โตทอง ชลบุรี เขต 4

ตรัง

นายถนอมพงศ์ หลีกภัย ตรัง เขต 1

เพชรบุรี

นางธิวัลรัตน์ อังกินันทน์ เพชรบุรี เขต 1

พัทลุง

นายนิติศักดิ์ ธรรมเพชร พัทลุง เขต 2

พิษณุโลก

นายพงษ์มนู ทองหนัก พิษณุโลก เขต 3

นครศรีธรรมราช

นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล นครศรีธรรมราช เขต 10

นราธิวาส

นายวัชระ ยาวอหะซัน นราธิวาส เขต 1

ชุมพร

นายวิชัย สุดสวาสดิ์ ชุมพร เขต 1

นายสันต์ แซ่ตั้ง ชุมพร เขต 2

นายสุพล จุลใส ชุมพร เขต 3

สงขลา

นายศาสตรา ศรีปาน สงขลา เขต 2

นครสวรรค์

นายสัญญา นิลสุพรรณ นครสวรรค์ เขต 3

นครปฐม

พันโทสินธพ แก้วพิจิตร นครปฐม เขต 2

ชัยนาท

นายอนุชา นาคาศัย ชัยนาท เขต 1

เพชรบุรี

จ่าอากาศเอกอภิชาติ แก้วโกศล เพชรบุรี เขต 3

 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ 13 คน ประกอบด้วย

1. นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค

2. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์

3. นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์

4. หม่อมหลวง ชโยทิต กฤดากร

5. นายสุชาติ ชมกลิ่น

6. นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ

7. นายวิทยา แก้วภราดัย

8. นายชัชวาลล์ คงอุดม

9. นายจุติ ไกรฤกษ์

10. นายธนกร วังบุญคงชนะ

11. นายเกรียงยศ สุดลาภา

12. นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรื่อง

13. นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์

 

สส.พรรคชาติไทยพัฒนา 10 คน ประกอบด้วย สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 9 คน และ สส.แบบบัญชีรายชื่อ 1 คน

โดย สส.แบบแบ่งเขต 9 คน ประกอบด้วย

สุพรรณบุรี

นายสรชัด สุจิตต์ สุพรรณบุรี เขต 1

นายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ สุพรรณบุรี เขต 2

นายนพดล มาตรศรี สุพรรณบุรี เขต 3

นายเสมอกัน เที่ยงธรรม สุพรรณบุรี เขต 4

นายประภัตร โพธสุธน สุพรรณบุรี เขต 5

นครปฐม

นายศุภโชค ศรีสุขจร นครปฐม เขต 1

นายพาณุวัฒณ์ สะสมทรัพย์ นครปฐม เขต 3

นายอนุชา สะสมทรัพย์ นครปฐม เขต 5

ร้อยเอ็ด

นายอนุรักษ์ จุรีมาศ ร้อยเอ็ด เขต 1

 

ส.ส.บัญชีรายชื่อ 1 คน

1.นายวราวุธ ศิลปอาชา

 

สส.พรรคประชาชาติ 9 คน ประกอบด้วย สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 7 คน และ สส.แบบบัญชีรายชื่อ 2 คน

โดย สส.แบบแบ่งเขต 7 คน ประกอบด้วย

นราธิวาส

 

นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ นราธิวาส เขต 5

ยะลา

นายสุไลมาน บือแนปีแน ยะลา เขต 1

นายซูการ์โน มะทา ยะลา เขต 2

นายอับดุลอายี สาแม็ง ยะลา เขต 3

ปัตตานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ บารู ปัตตานี เขต 1

นายสมมุติ เบ็ญจลักษณ์ ปัตตานี เขต 3

นายสาเหะมูหามัด อัลอิดรุส ปัตตานี เขต 5

 

สส.แบบบัญชีรายชื่อ 2 คน ประกอบด้วย

1.นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา

2.พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง

 

สส.พรรคชาติพัฒนากล้า 2 คน ประกอบด้วย สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 1 คน และ สส.แบบบัญชีรายชื่อ 1 คน

โดย สส.แบบแบ่งเขต 1 คน

นครสวรรค์

นายประสาท ตันประเสริฐ นครสวรรค์ เขต 6

สส.แบบบัญชีรายชื่อ 1 คน

1.นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล

 

สส.พรรคเพื่อไทรวมพลัง 2 คน ประกอบด้วย สส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 2 คน

โดย สส.แบบแบ่งเขต 2 คน ประกอบด้วย

อุบลราชธานี

นายสมศักดิ์ บุญประชม อุบลราชธานี เขต 1

นางพิมพกาญจน์ พลสมัคร อุบลราชธานี เขต 3

 

พรรคเสรีรวมไทย 1 ที่นั่ง ประกอบด้วย สส.แบบบัญชีรายชื่อ 1 คน

1.พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส

 

พรรคพลังสังคมใหม่ 1 ที่นั่ง ประกอบด้วย สส.แบบบัญชีรายชื่อ 1 คน

1.นายเชาวฤทธิ์ ขจรพงศ์กีรติ

 

พรรคท้องที่ไทย 1 ที่นั่ง ประกอบด้วย สส.แบบบัญชีรายชื่อ 1 คน

1.นายบัญชา เดชเจริญศิริกุล

TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ