จัดตั้งแผนกคดียาเสพติดในศาลฎีกา เริ่มทำการ 27 พ.ย. 2566 เป็นต้นไป


โดย PPTV Online

เผยแพร่
แพร่ประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม จัดตั้งแผนกคดียาเสพติดในศาลฎีกา เริ่มทำการตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. 2566 เป็นต้นไป

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง การจัดตั้งแผนกในศาลฎีกา (ฉบับที่ 6) ระบุว่า โดยที่เป็นการสมควรเพิ่มเติมประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง การจัดตั้งแผนกในศาลฎีกาให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 4 มาตรา 7 และมาตรา 10 แห่งพระธรรมนูญศาลยุติธรรม คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมออกประกาศให้จัดตั้งแผนในศาลฎีกา ดังต่อไปนี้

พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมชุดใหม่

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งตุลาการศาลปกครองสูงสุด รวม 13 ราย

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรื่อง การจัดตั้ง แผนกในศาลฎีกา (ฉบับที่ 6)"

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้จัดตั้งแผนกคดียาสพติดในศาลฎีกา และมีอำนาจในคดีของศาลฎีกาเกี่ยวกับกฎหมายยาเสพติด รวมทั้งคำร้องขออนุญาตฎีกาคดียาเสพติด และคดีอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันตามที่ประธานศาลฎีกาจะได้กำหนด

ให้มีประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลฎีกาเป็นผู้รับผิดชอบงานในแผนกหนึ่งคน

ข้อ 4 ให้แผนกคดียาเสพติดในศาลฎีกา เริ่มทำการตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ราชกิจจานุเบกษา ยังแพร่ประกาศคระกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและเทียบตำแหน่งข้าราชการตลาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยกำหนดให้ ประธานแผนกคดียาเสพติดในศาลฎีกา เทียบกับตำแหน่ง รองประธานศาลฎีกา ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

รู้วันโอนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท พร้อมวิธีเช็กเข้าบัญชี

กางปฏิทินจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ บำนาญ ปี 2566

วันหยุดเดือนธันวาคม 2566 เช็กเลยมีวันหยุดราชการ-หยุดยาววันไหนบ้าง

TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ