แพร่ระเบียบปรับปรุงค่าเช่าบ้านให้พนักงาน กกต. ตั้งแต่ 3,000 - 6,000 บาท


โดย PPTV Online

เผยแพร่
แพร่ระเบียบ กกต. ปรับปรุงอัตรค่าเช่าบ้านให้พนักงานในสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตั้งแต่ 3,000 – 6,000 บาท ตามตำแหน่งแต่ละประเภท

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าเช่าบ้าน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ปรับปรุงระเบียบเพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับการจำแนกประเภทตำแหน่ง และระดับตำแหน่งพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2564

ทั้งนี้มีการปรับปรุง ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยค่าเช่าบ้าน พ.ศ.2562 ข้อ 21 (1) เกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการเช่าบ้าน โดยตัดคำว่า "ในท้องที่ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำสำนักงาน" ออก

จัดตั้งแผนกคดียาเสพติดในศาลฎีกา เริ่มทำการ 27 พ.ย. 2566 เป็นต้นไป

พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งกรรมการมหาเถรสมาคมชุดใหม่

โดยเหลือสาระสำคัญ ดังนี้ (1) กรณีเช่าบ้าน ให้ตรวจสอบว่าได้เช่าบ้านและพักอาศัยจริง ระยะเวลาการเริ่มต้นของการเช่าบ้านและการเข้าพักอาศัย ตลอดจนความเหมาะสมของอัตราค่าเช่าบ้านเมื่อเปรียบเทียบกับสภาพแห่งบ้าน

นอกจากนี้ยังมีการปรับอัตราค่าเช่าบ้าน โดยกำหนดเป็นบัญชีแนบท้าย มีรายละเอียด ดังนี้

ประเภทปฏิบัติงาน

 • ระดับปฏิบัติงาน ไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือน จากเดิม 3,000 บาทต่อเดือน
 • ระดับชำนาญการ ไม่เกิน 4,000 บาทต่อเดือน จากเดิม 3,500 บาทต่อเดือน
 • ระดับชำนาญงานพิเศษ ไม่เกิน 4,500 บาทต่อเดือน จากเดิม 4,000 บาทต่อเดือน

ประเภทวิชาการ

 • ระดับปฏิบัติงาน ไม่เกิน 4,000 บาทต่อเดือน จากเดิม 3,500 บาทต่อเดือน
 • ระดับชำนาญการ ไม่เกิน 4,500 บาทต่อเดือน จากเดิม 4,000 บาทต่อเดือน
 • ระดับชำนาญงานพิเศษ ไม่เกิน 5,000 บาทต่อเดือน จากเดิม 4,500 บาทต่อเดือน
 • ระดับเชี่ยวชาญ ไม่เกิน 6,000 บาทต่อเดือน จากเดิม 5,000 บาทต่อเดือน
 • ระดับผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกิน 6,000 บาทต่อเดือนเท่าเดิม

ประเภทอำนวยการ

 • ระดับต้น ไม่เกิน 6,000 บาทต่อเดือน จากเดิม 4,500 บาทต่อเดือน
 • ระดับสูง ไม่เกิน 6,000 บาทต่อเดือน จากเดิม 5,000 บาทต่อเดือน

ประเภทบริหาร

 • ระดับต้น ไม่เกิน 6,000 บาทต่อเดือน จากเดิม 5,500 บาทต่อเดือน
 • ระดับสูง ไม่เกิน 6,000 บาทต่อเดือนเท่าเดิม

ทั้งนี้ให้ผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา

รู้วันโอนเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาท พร้อมวิธีเช็กเข้าบัญชี

กางปฏิทินจ่ายเงินเดือนข้าราชการ ค่าจ้างลูกจ้างประจำ บำนาญ ปี 2566

วันหยุดเดือนธันวาคม 2566 เช็กเลยมีวันหยุดราชการ-หยุดยาววันไหนบ้าง

TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ