แพร่ข้อบังคับเนติบัณฑิตยสภา สมาชิกมีสิทธิแต่งกายตามเพศสภาพมีผล 28 พ.ย.


โดย PPTV Online

เผยแพร่
แพร่ข้อบังคับเนติบัณฑิตยสภา ให้สมาชิกมีสิทธิแต่งกายตามเพศสภาพหรืออัตลักษณ์ของตน มีผลบังคับใช้ 28 พ.ย. 2566

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อบังคับเนติบัณฑิตยสภา แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2566 ระบุว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 8 แห่ง พ.ร.บ.เนติบัญฑิตยสภา พ.ศ. 2507 และด้วยความเห็นชอบของสภานายกพิเศษแห่งเนติบัณฑิตยสภา คณะกรรมการเนติบัณฑิตยสภา จึงตราข้อบังคับแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเนติบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2507 โดยให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2566

แพร่ระเบียบปรับปรุงค่าเช่าบ้านให้พนักงาน กกต. ตั้งแต่ 3,000 - 6,000 บาท

ทั้งนี้ เป็นการเพิ่มเติมข้อความ (4) ของวรรคสอง ข้อ 17 แห่งข้อบังคับเนติบัณฑติยสภา พ.ศ. 2507 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับเนติบัณฑิตยสภา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2523 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

(4) สมาชิกที่มีอัตลักษณ์ทางเพศ หรือวิถีเพศไม่ตรงกับเพศโดยกำเนิด มีสิทธิแต่งกายตามเพศสภาพหรืออัตลักษณ์ทางเพศของตน โดยต้องแต่งกายในลักษณะเป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกต้องตาม (1) (2) หรือ (3) ข้างต้น แล้วแต่กรณี

กางปฏิทินโอน "เงินช่วยชาวนา" ไร่ละ 1,000 บาท เริ่มเข้าบัญชีแล้ว

ครม.เตรียมพิจารณาขึ้นเงินเดือนราชการ แย้มอาจไม่ใช่การปรับขึ้นทั้งระบบ

ประกาศฉบับที่ 9 เตือน! 14 จังหวัดภาคใต้ฝนตกหนักถึงหนักมาก

TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ