ป.ป.ช.ฟันอดีตบิ๊ก ปตท.สผ. รับสินบนเอื้อ โรลส์-รอยซ์ ทำสัญญาพันล้าน


โดย PPTV Online

เผยแพร่
ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดอดีตบิ๊ก ปตท.สผ. รับสินบนเอื้อ โรลส์-รอยซ์ ทำสัญญาจัดซื้ออุปกรณ์กว่าพันล้าน พร้อมชงศาลริบทรัพย์สิน!

วันที่ 24 เม.ย. 2567 นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงว่าคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด กรณีมีเหตุอันควรสงสัยว่า นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ กรรมการบริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ กับพวก เอื้อให้บริษัท โรลส์-รอยซ์ เอ็นเนอร์จี ซิสเต็ม ได้เป็นผู้มีสิทธิเข้าทำสัญญากับบริษัท ปตท.สผ. ในการจัดซื้ออุปกรณ์ Feed Gas Turbine Compressor สำหรับแท่นผลิตกลางโครงการอาทิตย์

คอนเทนต์แนะนำ
รู้จัก “สินบน” ความผิดที่โดนทั้งผู้ให้ – ผู้รับ
สตง.รู้ชื่อคนปตท.รับสินบนโรลส์-รอยซ์แล้ว (คลิป)

ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดคดีสินบน โรลส์-รอยซ์ สำนักงาน ป.ป.ช.
นิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

โดยคดีดังกล่าว สืบเนื่องจากกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาได้สืบสวนสอบสวนกรณีการจ่ายเงินสินบนของบริษัท โรลส์-รอยซ์ (Rolls-Royce plc) และบริษัทในเครือ ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในหลายประเทศ และในการทำข้อตกลงชะลอการฟ้อง ซึ่งรวมทั้งการดำเนินโครงการอาทิตย์ของ ปตท.สผ.ด้วย ซึ่งบริษัท โรลส์-รอยซ์ ได้จ้างตัวกลาง และจ่ายค่าคอมมิชชั่นส่วนหนึ่ง   เป็นสินบนแก่เจ้าหน้าที่ ปตท.สผ. เพื่อให้ได้เป็นผู้มีสิทธิเข้าทำสัญญาโครงการดังกล่าว คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงยกเหตุควรสงสัยขึ้นดำเนินการไต่สวน โดยให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งคณะเป็นองค์คณะไต่สวน

ทั้งนี้ข้อเท็จจริงจากการไต่สวนปรากฏว่า ระหว่างปี พ.ศ. 2547 - 2551 บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้ก่อสร้างแท่นผลิตกลางโครงการอาทิตย์ ตั้งอยู่บริเวณอ่าวไทย และมีการจัดหาเครื่องอัดอากาศแบบขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์กังหันที่ใช้ก๊าซเป็นเชื้อเพลิง สำหรับใช้ในการป้อนก๊าซจากแหล่งที่มาเข้าสู่กระบวนการผลิต 2 เครื่อง วงเงินงบประมาณ 27,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,000 ล้านบาท โดยคณะกรรมการบริษัท ปตท.สผ. มีมติมอบหมายให้คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ ประกอบด้วย นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์, นายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ และนายอนุชา สิหนาทกถากุล เป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติ

ซึ่งในการดำเนินการจัดหา นายเผ่าเผด็จ วรบุตร เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองผู้จัดการใหญ่สายงานพื้นที่นอกชายฝั่ง (TOA) ได้เร่งรัดเพื่อให้มีการออกหนังสือเชิญบริษัทที่จะร่วมประมูล รวมถึงบริษัท โรลส์-รอยซ์ ก่อนที่คณะกรรมการจัดหาของบริษัท ปตท.สผ. ให้ความเห็นชอบ ประกอบกับในการพิจารณาอนุมัติการสั่งซื้อของคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการให้สั่งซื้อ โดยมีข้อคิดเห็นให้จัดทำตัวเลขเปรียบเทียบราคาที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทสูงสุด เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง แต่นายมารุต  มฤคทัต กรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการ บริษัท ปตท.สผ. กลับเร่งรัดรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทว่าคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการสั่งซื้อ Feed Gas Turbine Compressor จากบริษัท โรลส์-รอยซ์ ทั้งที่คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจมีมติเพียงเห็นชอบในหลักการให้สั่งซื้อ รวมทั้งนายจิตรพงษ์, นายจุลสิงห์ และนายอนุชา ซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจและอยู่ในที่ประชุมดังกล่าวก็ไม่ได้โต้แย้งหรือชี้แจงรายละเอียด ของมติคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจแต่อย่างใด

พฤติการณ์จึงเป็นการมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เพื่อเอื้ออำนวยให้บริษัท โรลส์-รอยซ์ เป็นผู้มีสิทธิเข้าทำสัญญากับบริษัท ปตท.สผ. ในการสั่งซื้อ Feed Gas Turbine Compressor จำนวน 2 เครื่อง มูลค่าการจัดหารวม 24,663,303 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 900 ล้านบาท)

สินบนโรลส์-รอยซ์ ปตท.สผ.
คดีสินบน โรลส์-รอยซ์

โดยนายเผ่าเผด็จ ได้รับผลประโยชน์ ตอบแทนจากบริษัท โรลส์-รอยซ์ ซึ่งจ่ายเงินค่าคอมมิชชั่นเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในประเทศสิงคโปร์ และโอนต่อไปยังบุคคลใกล้ชิดของนายเผ่าเผด็จ รวม 300,543 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 10 ล้านบาท อันเป็นการรับทรัพย์สินที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ปตท.สผ.

ดังนั้นคณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณาแล้วมีมติว่าการกระทำของนายจิตรพงษ์  กว้างสุขสถิตย์, นายอนุชา สิหนาทกถากุล และนายมารุต มฤคทัต มีมูลความผิดทางอาญา ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ 2502 มาตรา 8 และมาตรา 11 และ พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ 2542 มาตรา 12 และการกระทำของนายมารุต มฤคทัต มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง

ส่วนการกระทำของนายเผ่าเผด็จ  วรบุตร มีมูลความผิดทางอาญา ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ 2502 มาตรา 6 มาตรา 8 และมาตรา 11 พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ  2542 มาตรา 5 และมาตรา 12 พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2542 มาตรา 5 (1) และ (2) ประกอบมาตรา 60 และพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2542 มาตรา 103 ประกอบมาตรา 122 และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง

ขณะที่การกระทำของผู้ถูกกล่าวหารายอื่น จากการไต่สวนไม่ปรากฏข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่จะฟังได้ว่าได้กระทำความผิดตามที่กล่าวหา ข้อกล่าวหาไม่มีมูล ให้ข้อกล่าวหาตกไป ทั้งนี้สำหรับนายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ ได้ถึงแก่ความตายแล้ว สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปจึงให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบ

โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช.ให้ส่งรายงาน สำนวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน สำเนาอิเล็กทรอนิกส์ และคำวินิจฉัยไปยังอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินคดีอาญา และส่งรายงาน สำนวนการไต่สวน เอกสารหลักฐาน และคำวินิจฉัยไปยังผู้บังคับบัญชา เพื่อดำเนินการทางวินัย ตามฐานความผิดดังกล่าว ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต 2561 มาตรา 91 (1) (2) และมาตรา 98 แล้วแต่กรณีต่อไป

ทั้งนี้ให้แจ้งอัยการสูงสุด ดำเนินการร้องขอให้ศาลซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี ริบทรัพย์สินรายการเงินสินบนจำนวนรวม 300,543 ดอลลาร์สหรัฐ ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 83 และมาตรา 84 ประกอบมาตรา 93

เปิด 4 สถิติยอดเยี่ยมของ อาร์เซน่อล หลังถล่ม เชลซี 5-0

วิเคราะห์บอล! พรีเมียร์ลีก แมนยู พบ เชฟฯ ยูไนเต็ด 24 เม.ย.67

รู้จัก “วิล ชวิณ” ทายาทตระกูลดัง ถูกลุ้น! รักใหม่ “เบลล่า ราณี”

PR-โปรแกรมผลบอล-2_B PR-โปรแกรมผลบอล-2_B
TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ