สรุปยอดผู้สมัคร สว. 20 กลุ่ม! ผู้สูงอายุ-พิการ-ชาติพันธุ์ สูงสุด 5,211 คน


โดย PPTV Online

เผยแพร่




กกต.สรุปจำนวนผู้สมัครรับเลือกเป็น สว. 20 กลุ่ม พบ กลุ่มผู้สูงอายุ-พิการ-ชาติพันธุ์ สมัครสูงสุดทั่วประเทศ 5,211 คน

วันที่ 26 พ.ค.2567 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เผยแพร่เอกสารสรุปจำนวนผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา(สว.) โดยระบุว่าตามที่ กกต.ประกาศกำหนดวันรับสมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภา ตั้งแต่วันที่ 20 - 24 พ.ค.2567 และผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอได้ดำเนินการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้วนั้น

ทั้งนี้สรุปจำนวนผู้สมัครรับเลือกเป็น สว. ทั้งหมด รวมทั้งหมด 48,117 คน โดยจำแนกเป็นรายกลุ่ม 20 กลุ่ม ดังนี้

คอนเทนต์แนะนำ
เปิดรายชื่อผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภา (สว.) กกต.ชวนปชช. ร่วมเช็กประวัติ
เช็กยอดผู้สมัคร สว.ผ่านคุณสมบัติ 48,117 คน - กลุ่มทำสวน อันดับ 1

ยอดผู้สมัคร สว. สำนักงาน กกต.
กกต.สรุปจำนวนผู้สมัครรับเลือกเป็น สว. 20 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1. กลุ่มการบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคง ได้แก่ ผู้เคยเป็นข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐหรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน จำนวน 2,478 คน

กลุ่มที่ 2. กลุ่มกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ได้แก่ ผู้เป็นหรือเคยเป็น ผู้พิพากษา ตุลาการ อัยการ ตำรวจ ผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน จำนวน 1,869 คน

กลุ่มที่ 3. กลุ่มการศึกษา ได้แก่ผู้เป็นหรือเคยเป็นครู อาจารย์ นักวิจัย ผู้บริหารสถานศึกษาบุคลากรทางการศึกษา หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน จำนวน 4,477 คน

กลุ่มที่ 4. กลุ่มการสาธารณสุข อันได้แก่ผู้เป็นหรือเคยเป็นแพทย์ทุกประเภท เทคนิคการแพทย์ สาธารณสุข พยาบาล เภสัชกร หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน      จำนวน 1,628 คน

กลุ่มที่ 5. กลุ่มอาชีพทำนา ปลูกพืชล้มลุก หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน จำนวน 3,422 คน

กลุ่มที่ 6. กลุ่มอาชีพทำสวน ป่าไม้ ปศุสัตว์ ประมง หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน จำนวน               3,628 คน

กลุ่มที่ 7. กลุ่มพนักงานหรือลูกจ้างของบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ผู้ใช้แรงงานหรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน จำนวน 2,440 คน

กลุ่มที่ 8. กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านสิ่งแวดล้อม ผังเมือง อสังหาริมทรัพย์ และสาธารณูปโภค ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงาน หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน      จำนวน 1,180 คน

กลุ่มที่ 9. กลุ่มผู้ประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อมตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน จำนวน1,844 คน

กลุ่มที่ 10. กลุ่มผู้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการตาม ข้อ 9 จำนวน 1,200 คน

กลุ่มที่ 11. กลุ่มผู้ประกอบธุรกิจหรืออาชีพด้านการท่องเที่ยว อันได้แก่ผู้ประกอบธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้ประกอบกิจการหรือพนักงานโรงแรมหรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน จำนวน 1,177 คน

กลุ่มที่ 12. กลุ่มผู้ประกอบอุตสาหกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน จำนวน 609 คน

กลุ่มที่ 13. กลุ่มผู้ประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การสื่อสารการพัฒนานวัตกรรม หรืออื่น ๆในทำนองเดียวกัน จำนวน 1,039 คน

กลุ่มที่ 14. กลุ่มสตรี จำนวน 4,589 คน

กลุ่มที่ 15. กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการหรือทุพพลภาพ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มอัตลักษณ์อื่น หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน จำนวน 5,211 คน

กลุ่มที่ 16. กลุ่มศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี การแสดงและบันเทิง นักกีฬา หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน จำนวน 1,819 คน

กลุ่มที่ 17. กลุ่มประชาสังคม กลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน จำนวน 2,168 คน

กลุ่มที่ 18. กลุ่มสื่อสารมวลชน ผู้สร้างสรรค์วรรณกรรม หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน จำนวน 867 คน

กลุ่มที่ 19. กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรืออื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน จำนวน 3,816 คน

กลุ่มที่ 20. กลุ่มอื่น ๆ จำนวน 2,656 คน

ยอดผู้สมัคร สว. พีพีทีวี
สรุปจำนวนผู้สมัครรับเลือกเป็น สว. 20 กลุ่ม

ทั้งนี้ ผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอจะตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัคร คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครให้เสร็จสิ้น และภายในวันที่ 29 พ.ค.2567 จะประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการตรวจสอบทุกกลุ่มอาชีพในเขตอำเภอ แยกเป็นรายกลุ่ม โดยมีหมายเลขประจำตัวผู้สมัครซึ่งเรียงลำดับตามตัวอักษรของชื่อตัวผู้สมัครของแต่ละกลุ่ม ชื่อตัวและชื่อสกุลของผู้สมัคร อายุ อาชีพ และวุฒิการศึกษาสูงสุด ประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ศาลากลางจังหวัด ที่ว่าการอำเภอ สถานที่เลือก และจัดทำข้อมูลเผยแพร่ทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อผู้อำนวยการการเลือกระดับอำเภอได้ประกาศบัญชีรายชื่อดังกล่าวข้างต้นแล้ว สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะเผยแพร่บัญชีรายชื่อผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ทางเว็บไชต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th และแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวต (Smart Vote) โดยประชาชนสามารถดูรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาและข้อมูลแนะนำตัวผู้สมัคร (สว. 3) จากช่องทางดังกล่าว

TOP การเมือง
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

ขณะนี้ มีรายการกำลังถ่ายทอดสด โปรแกรมฟุตบอล คุณสนใจหรือไม่?

alt="ยอดผู้สมัคร สว."

ตุรกี

VS
alt="ยอดผู้สมัคร สว."

จอร์เจีย

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ