"รัชศก เรวะ" เมื่อวันที่เจ้าชายนารุฮิโตเป็นสมเด็จพระจักรพรรดิองค์ใหม่