โลกกำลังเผชิญ "ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์"ที่ปกคลุมสูงสุด