“จุรินทร์” รับเสียดาย “กษิต” แต่ไม่สามารถทำให้ทุกคนพอใจได้