ผู้นำอาเซียน ร่วมเปิดศูนย์รับมือภัยพิบัติในภูมิภาค