สารตั้งต้น "ชุดเคลื่อนที่ เปลี่ยนปอด พิทักษ์หัวใจ"