ชาวนาสุโขทัย ขอบคุณ “สมศักดิ์- ผู้การจังหวัด” ทวงที่ดิน คืนจากนายทุน