การค้าชายแดน จ.ตาก ได้รับผลกระทบน้ำท่วมหนักในเมียนมาร์