การบินไทย ขอความร่วมมือผู้บริหาร "ลดค่าตอบแทน-เบี้ยประชุม”