โจร ย่องเบาร้านอาหารหวังลักทรัพย์ สุดท้ายได้หมวก 1 ใบกับเงิน 27 บาท