รัฐบาล พร้อมรองรับประชาชนเฝ้าฯรับเสด็จเลียบพระนครทางชลมารค