กองทัพเรือจัดนิทรรศการขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค “ศิลปะบนพื้นน้ำ”