แพทยสภาวอนขอ..โปรดนับ 1 ถึง 4 ก่อนบริจาคเครื่องมือแพทย์