เครือข่ายแรงงาน ชี้ไม่ผลักภาระให้ผู้ประกันตน หลังแรงงานเข้าระบบลด