องค์การอนามัยโลกเผยอายุคาดเฉลี่ยคนไทย สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก!!


โดย PPTV Online

เผยแพร่
อธิบดีกรมอนามัย เผยปี 2574 ไทยเข้าสู่ “สังคมสูงอายุระดับสุดยอด” มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปถึงร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด ในปี 2560 มีอายุคาดเฉลี่ย  75.4 ปี  ลำดับที่ 3 ของอาเซียน  

วันที่ 7 พ.ย. 2562 ที่โรงแรมมารวย การ์เด้น  พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดนวัตกรรมการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุสุขภาพดี พื้นที่ที่มีการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพดูแลผู้สูงอายุระยะยาวดีเด่น   ว่า สถานการณ์ของผู้สูงอายุไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมีจำนวน 11.5 ล้านคน หรือร้อยละ 17.48 คาดว่าในปี 2564    จะเข้าสู่ “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 20 จึงต้องเตรียมการเพื่อรองรับเนื่องจากผู้สูงอายุเป็นกลุ่มเสี่ยงการเป็นโรคเรื้อรัง คาดงบประมาณที่ต้องใช้ในการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเฉลี่ยประมาณ 15 ล้านบาทต่อปี จึงต้องให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพก่อนวัยสูงอายุและเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ

สัญญาณเตือนภัยอันตรายสุขภาพผู้สูงอายุ

พญ.พรรณพิมล กล่าวต่อว่า กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัยได้จัดระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้พิการในชุมชน โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ (Care Manager) ซึ่งเป็นผู้จัดทำแผนการดูแลรายบุคคล    ทั้งสุขภาพร่างกาย จิตใจ และสิ่งแวดล้อม ควบคุมกำกับการทำงานของผู้ดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นในพื้นที่ รวมทั้งสนับสนุนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ให้กับคนในครอบครัว และชุมชน ให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ      “การผลิตนวัตกรรมในการดูแลผู้สูงอายุเป็นการสร้างมูลค่าของทรัพยากรที่มีในชุมชนให้เกิดประโยชน์ และเป็นการต่อยอดการจัดระบบบริการสุขภาพที่เหมาะสมกับพื้นที่

“ทั้งนี้ ในปี 2574 ประเทศไทยจะเข้าสู่ “สังคมสูงอายุระดับสุดยอด” มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปถึงร้อยละ 28 ของประชากรทั้งหมด ในปี 2560 มีอายุคาดเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด (Life Expectancy) 75.4 ปี ซึ่งเป็นลำดับที่ 3 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์ (83 ปี) และบรูไน (77 ปี) และข้อมูลขององค์การอนามัยโลกพบว่า อายุคาดเฉลี่ยภาวะสุขภาพดีคนไทยในปี 2558 มีค่าเท่ากับ 66.8 ปี สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก แนวโน้มเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่คือ โรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน โรคหัวใจ มะเร็ง โรคไตวาย” พญ.พรรณพิมล กล่าว

กรมอนามัย เผย ผู้สูงอายุ ป่วยโรคความดันสูง-เบาหวาน

อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การจัดประชุมในครั้งนี้ ถือเป็นเวทีให้ผู้ปฏิบัติงาน (Care Manager) ในระดับพื้นที่ได้นำเสนอการปฏิบัติงาน นวัตกรรม และวิจัยทางด้านส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง รับฟังแนวทางและนโยบายการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2563 พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณดีเด่น 6 ประเภท ได้แก่ ตำบลดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ    ระยะยาว ชมรมผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุต้นแบบสุขภาพดีชีวีมีสุข ผู้จัดการการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร นักวิชาการผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุ จากส่วนกลางและภูมิภาค จำนวน 640 คน

 

 

TOP ประเด็นร้อน
วิดีโอยอดนิยม
เรื่องที่คุณอาจพลาด

วิดีโอยอดนิยม

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

เพิ่ม PPTVHD36
ลงในหน้าจอหลักของคุณ