รมช.สธ.รุดช่วยคนพิการเข้าถึงบริการ ลดความเหลื่อมล้ำ