ไฟป่าออสเตรเลียยังวิกฤต! กระทบทั่วทั้งคนและสัตว์ป่า