“อนุทิน” เผยข้อมูลผู้เสียชีวิตอุบัติเหตุทางถนนเฉลี่ย 29.9 คนต่อแสนประชากร