ชาวบางบ่อโวย เอกชนเตรียมตั้งเครื่องสูบน้ำ ซ้ำเติมปัญหาภัยแล้ง